AU HOLDING AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006


- Nettoomsättningen uppgick till tkr 12 782 (11 450).
- Resultat efter finansiella poster, tkr 2 400 (-331).
- Vinstmarginal: 19% (-3%)
- Soliditet 21% (6%)
- Balansomslutning, tkr 28 478 (21 547)


I delårsrapporten ingår slutredovisning för avyttringen av Suomen Vakuutuspörssi Oy. Vinst per aktie uppgick till 0,02 SEK/aktie.

AU Holding har haft ett starkt första kvartal. Försäljningen till Kina har ökat stadigt under perioden och uppgick till knappa 4.000.000,00 SEK under perioden. Segmentet dentala legeringar hade en god utveckling under perioden. AU Holdings dotterbolag – Alldental – har nu etablerat sig som ett varumärke på den Kinesiska dentalmarknaden.
Den starka utvecklingen har lett till ökad kännedom om bolaget vilket i sin tur ökar möjligheterna till att anställa nyckelpersoner i branschen. Även andra marknader har kontaktats under perioden.
Segmentet smycken och ädla stenar har minskat något i förhållande till samma period föregående år. Minskningen beror på förändringar i marknaden och minskad lönsamhet i branschen generellt.
Raffinering och återvinning har haft ett uppsving i och med det höga priset på råvaror.


2006 OCH FRAMTIDEN

Omsättningen för andra kvartalet 2006 väntas öka i förhållande till det första. Omsättningen till den Kinesiska marknaden kom inte igång ordentligt under mars månad och har sedan dess haft en stabil positiv utveckling.
Under slutet av 2005 och början av 2006 har ansträngningar gjorts för att utveckla nya marknader i central Europa – speciellt på dentalmarknaden.
Resultatet av dessa ansträngningar väntas komma under det andra kvartalet. Även segmentet smycken och ädla stenar väntas återgå till normal försäljning under det andra kvartalet.
Utvecklingsmässigt kommer fokus att läggas på dentalmarknaderna i Asien, främst Kina. Marknaden växer snabbt och det finns goda möjligheter att utöka sina andelar av densamma.


Samtidigt kommer vi kontinuerligt att växa oss starkare på den Europeiska marknaden. Vi kommer också löpande analysera marknaderna inom våra verksamhetsområden för möjliga förvärv.
Smyckeverksamheten kommer kontinuerligt att anpassas till den rådande situationen och utvecklas med marknaden för att hålla en god lönsamhet. Förändringar i branschen samt interna problem med sjuk personal och renoveringar har tyngt den delen av verksamheten under första kvartalet.
Under andra kvartalet väntas verksamheten återgå till det normala. Orderläget är gott och andra kvartalet har börjat starkt.


AU Holding är ett svenskt guldbolag – främst inriktat på dentala ädelmetallegeringar, smycken och ädla stenar, samt raffinering och återvinning.
Bolaget skall erbjuda alla tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolaget skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter. Alla stegen i renings- och förädlingsprocesserna skall finnas inom koncernen. Fokus i utvecklingen ligger idag på Asien.


Hela delårsrapporten för perioden 2006-01-01 - 2006-03-31 finns att läsa på www.auholding.se under Investor Relations.