Resultat från Årsstämma i AU Holding AB (publ)


Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen, samt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkneskapsåret 01.01.2005 – 31.12.2005.

Stämman fastställde att inget arvode skall utgå till styrelsen och att revisor skall få betalt enligt godkänd räkning.

Stämman valde Darius Stenberg och Rein Metsik till styrelseledamöter, och Matti Lilljegren valdes till styrelseordförande.

Stämman beslöt om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 11.600.000 aktier. Betalning skall kunna erläggas kontant, genom kvittning eller som apport.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD AU Holding AB (publ.)
08-642 63 05
0708-237206
darius.stenberg@auholding.se