AU Holding: AU Holding AB (publ.) - Delårsrapport jan - juni 2006

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 29 290 kkr. (25 724).
- Koncernens rörelseresultat uppgick till -1 245 kkr. (419).
- Koncernens periodresultat efter skatt uppgick till 2 084 kkr. (301)
(I delårsrapporten ingår slutavräkning för avyttringen avseende Suomen Vakuutuspörssi Oy med underliggande dotterbolag Benefit Brokers Oy)
- Soliditet 21% (8%)
- Vinstmarginal 7% (1%)


Halvåret:

Verksamheten inom dental branschen har stått för 22 942 kkr. (13 668) av omsättningen (78 % av koncernens nettoomsättning). Försäljningen till Kina uppgick till 8 683 kkr. (0 sek under första halvåret år 2005). Budgeterad försäljning till Kina under år 2006 är 5-6 Msek. Försäljningen till Kina väntas öka under andra halvåret år 2006 genom att registreringen av produkterna hos de kinesiska myndigheterna blir klar. Försäljningen till Tyskland uppgick till 8 633 kkr. Försäljningen till Tyskland minskade något under årets första månader pga. reformer i det Tyska försäkringssystemet, men har nu återgått till tidigare nivå.

Försäljning av smycken har omsatt 4 286 kkr. (5 473) (14,6 % av koncernens nettoomsättning). Minskningen beror på hinder i produktionen i samband med en stor ombyggnation av lokalerna i Lindesberg, omstrukturering, samt omorganisation av personal. Dessa arbeten avslutades under juni månad och förväntas ge resultat under andra halvåret år 2006. Statistiskt sett är försäljningen av smycken alltid högre under andra halvåret.


En stor potential marknad finns för koncernen internationellt, främst Kina, varför stora initialkostnader lagts ned i form av utveckling och marknadsföring under första halvåret år 2006.

Viktiga händelser:

AU Holding etablerade under januari månad ett s.k. Representation Office i Peking, Kina för att marknadsföra bolagets produkter i Kina.

Dotterbolaget Alldental ställde ut vid branschmässan Dental South China i Guangzhou, Kina i mars månad.

I juni månad fick bolaget ett förhandsbesked från Kinesiska myndigheter om registrering av medicinska produkter hos State Food and Drug Administration. Registreringen är mycket viktig för bolagets fortsatta utveckling i Kina.

Styrelsen formulerade nya långsiktiga mål gällande utvecklingen i Kina som bl.a. innefattar en intensifiering av engagemanget samt en ny produktionsanläggning i Kina.

Victor Janson har omorganiserat produktionslokalerna i Lindesberg samt personalen.

Framtiden:

Försäljningen till Kina väntas öka under andra hälften av år 2006 i och med slutgiltigt godkännande från Kinesiska myndigheter för registrering av produkterna, samt tack vare ytterligare marknadsföring och närvaro vid mässor. Dotterbolaget Alldental kommer att närvara vid den ledande branschmässan DenTech China 2006 som äger rum under november månad i Shanghai, Kina. AU Holding kommer också att fortsätta med de planer som styrelsen formulerat om utvecklingen i Kina. Under resterande del av året kommer AU Holding att påbörja processen med etablering av ett producerande bolag i Kina. AU Holding kommer också löpande marknadsföra sig mot nya marknader främst i Europa och Asien.
Victor Jansons nya lokaler och organisation samt förstärkt säljkår i Finland kommer att öka bolagets konkurrenskraft på marknaden.

 


Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor.