Kallelse till extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.)


Aktieägarna i AU Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2006, kl. 13:00 på, Textilgatan 43, 3tr, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 12 september 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 september 2006 kl. 16.00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 september 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg,VD, Tel/mobil: 0708237206, darius.stenberg@auholding.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter.
8. Val av Styrelseordförande.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
10. Övriga frågor.
11. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 7 & 8: Följande förslag till val av styrelse kommer att läggas fram: Omval av Darius Stenberg och Rein Metsik som ordinarie ledamöter. Nyval av Linus Lindgren och Börje Bengtsson som ordinarie ledamöter. Nyval av Danuta Stenberg som Styrelseordförande. Matti Lilljegren kommer att avgå från styrelsen.

P. 9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning.

Stockholm, augusti 2006
AU Holding AB (publ)
Styrelsen