Pressmeddelande, den 18 september 2006

Resultat utav extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.).

Stämman tog följande beslut:

-    Styrelsen skall bestå utav Darius Stenberg, Linus Lindgren, Börje Bengtsson och Rein Metsik som ordinarie ledamöter, och Danuta Stenberg som styrelseordförande.

-    Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 11 600 000 aktier (mindre än 10% av totalt antal aktier). Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning.

-    Styrelsen skall erhålla en ersättning om totalt 100 000 sek för perioden till nästa ordinarie bolagsstämma.