AU Holding: Pressmeddelande den 24 maj 2007


Delårsrapport för perioden 01.01.2007 – 31.03.2007


Nyckeltal för koncernen    2007.03.31(2006.12.31)


Rörelsens intäkter 15 925 787kr(47 003 449 kr)
Rörelsens kostnader -15 474 720kr(-49 298 495kr)
Rörelseresultat    451 067 kr(-2 214 421 kr)
Resultat före skatt 363 835 kr(-2 545 345 kr)
Materiella anläggningstillgångar 781 086 kr(750 958 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 107 940 kr(105 450 kr)
Omsättningstillgångar
exkl. kassa o bank14 168 118 kr(11 279 521 kr)
Kassa och bank 747 374 kr(2 635 153 kr)
Balansomslutning 15 804 518 kr (14 771 082 kr)
Eget kapital 5 078 854 kr(4 886 701 kr)
Kortfristiga skulder 9 065 367 kr (8 121 880 kr)
Rörelsemarginal (1)3 % (neg)
Avkastning på eget kapital (2) 4 % (neg)
Avkastning på totalt kapital (3) 3 % (neg)
Soliditet (4) 32 % (33 %)
Antal anställda 15 pers (13 pers)


(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2007 – 31.03.2007 (Alla siffror i tkr):

Kina

Nettoomsättning    5 630 tkr
Bruttovinst 663 tkr
Rörelseresultat    -254 tkr

Tyskland

Nettoomsättning 4 420 tkr
Bruttovinst 724 tkr
Rörelseresultat 410,5 tkr

Sverige

Nettoomsättning 6 175 tkr
Bruttovinst 1 397 tkr
Rörelseresultat 686 tkr

Övriga kostnader AU Holding: - 395
Siffrorna är approximativa.


Omsättningen till Kina har under första kvartalet varit god. Omsättningen har ökat trots olika helgdagar i Kina och uppgick till 5 630 tkr för årets första tre månader (3 761). Utvecklingen har dock inte skett enligt plan. Detta främst pga att registreringsarbetet i Kina inte fortlöpt som förväntat. Det är nu dock klart att en omfattande korruptionshärva har uppdagats inom den myndighet som är ansvarig för registreringar av medicinska produkter i Kina, State Food and Drug Administration (SFDA) vilket har lett till ett avbrott i registreringsprocesserna och avsevärt fördröjt alla handläggningstider. Alldental är beroende av registreringen hos SFDA i Kina för att kunna marknadsföra och sälja sina produkter till potentiella kunder. I dagsläget når Alldental endast en mycket liten del av den kinesiska dentalmarknaden pga av att registreringen ännu inte är klar. SFDA har dock försäkrat bolaget om att registreringsprocessen nu kommer att fortlöpa på normalt vis och de senaste veckorna har framsteg gjorts. Alldental verksamhet i Kina har under första kvartalet gått med ett litet negativt resultat, detta främst pga vissa avslutande kostnader i etableringsarbetet av Alldental Metal Technology samt att registreringen inte blev klar under perioden. Alldental har för avsikt att göra investeringar i Kina som ligger i nivå med försäljningsutvecklingen.

Under perioden har Alldental medverkat vid flera internationella mässor, bl.a. 25th CIOSP i Sao Paulo, Brasilien, South Dental China, Guangzhou, Kina och IDS i Köln, Tyskland. Responsen från marknaden och resultaten från dessa mässor har varit goda. Alldental växer organiskt med fokus på internationell expansion. De marknader som nu undersöks är Indien och Mellanöstern. Även den sydamerikanska marknaden fortsätts att utvärderas. Olika kunder i Indien har givits tillfälle att prova Alldentals legeringar och responsen har varit mycket positiv. I Mellanöstern för bolaget i dagsläget samtal med olika potentiella återförsäljare. Alldental kommer fortsätta att undersöka dessa marknader för att fastställa om potential för etablering finns. I ett nästa skede kommer Alldental också att närmare analysera den Japanska marknaden för dentala guldlegeringar.

Den tyska och svenska marknaden är fortsatt stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 4 420 tkr (4 235) för första kvartalet.

AU Holding har under kvartalet fört samtal med potentiella förvärvskandidater. Bolagen är aktiva i guldbranschen i Skandinavien. De är strategiska förvärv och skulle medföra goda synergieffekter. Diskussionerna fortsätter.

Samtal har förts med de andra delägarna av Zabaikal Zoloto Int. JV (Zabaikal Zoloto) och bolagets framtid kommer att fastställas inom kort. Bolaget har hög kompetens inom raffinering av guldmalm och utvinning, och med rätt ledning har bolaget en mycket stor potential. Zabaikal Zoloto är beläget i Zabaikal i Sibirien, Ryssland, som är ett av Rysslands rikaste områden på guld.

 

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se