Pressmeddelande, den 14 juni 2007


AU Holding AB – Resultat av årsstämma 2007


På årsstämman beslutades idag följande:

Styrelsen:

Styrelsen skall bestå utav Darius Stenberg, Rein Metsik, Börje Bengtsson och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter och Danuta Stenberg som styrelseordförande.


Emission:

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 11.600.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Vidare bemyndigade bolagsstämman styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 34.900.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid en sådan emission skall outnyttjade teckningsoptioner antingen förfalla eller tecknas utav befintliga ägare, alternativt garanteras för teckning utav bolagets huvudägare.

 

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se