AU Holding: Pressmeddelande den 13 september 2007


AU Holding genomför företrädesemission

 

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av 29 084 175 aktier. Emissionen grundar sig på det bemyndigande som styrelsen erhållit av ordinarie årsstämma den 14 juni 2007. För varje fyrtal (4) innehavda aktier ges rätt att teckna 1 ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 0,30 sek per aktie. Om nyemissionen fulltecknas tillförs bolaget 8 725 252,50 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor. Vid fulltecknad emission kommer de nya aktierna motsvara 20 % av aktierna och rösterna i bolaget.


Huvudägare motsvarande 37,4 % av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att man kommer att försvara sin andel.


Nyemissionen görs med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för vidareutveckling av verksamheten i Kina, samt nya marknader. Handeln med ädelmetaller är kapitalintensiv, och den senaste försäljningstillväxten i Kina har medfört ökat behov av lagerhållning och kreditgivning. Tillskott av rörelsekapital genom nyemission säkerställer bolagets möjlighet att expandera i den takt som det finns förutsättningar för. I dagsläget ser ledningen risker att behöva begränsa försäljningen på grund av likviditetsbrist i fall nytt rörelsekapital inte tillförs. Kapitalet skall således inte tillföras för ökade kostnader eller särskilda investeringar, utan för att bemöta det ökade behovet av likvida medel.

 

Villkoren i sammandrag:


Företrädesrätt: För varje fyrtal (4) innehavda aktier ges rätt att teckna 1 ny aktie.
Sista dagen för handel med rätt till deltagande i nyemissionen: 20 september 2007
Första dag aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen: 21 september 2007
Avstämningsdag: 25 september 2007
Teckningskurs: 0,30 kronor per aktie
Teckningstid: 28 september - 16 oktober 2007
Handel med teckningsrätter: 28 september - 11 oktober 2007
Handel med betalda tecknade aktier: 28 september 2007 och pågår till dess emissionen blivit registrerad
Teckning med företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genomsamtidig kontant betalning.
Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast 16 oktober 2007.
Betalning för tecknade aktier utan företrädesrätt: Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota.


Emissionsmemorandum kommer att publiceras i god tid innan handeln med teckningsrätter påbörjas.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se