OBS! Teckningstiden för emissionen är 28 september - 16 oktober 2007. Emissionen är således stängd.

AU HOLDING GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Kina är ett land i stark ekonomisk tillväxt och den kinesiska dentalmarknaden växer kraftigt. För att till fullo kunna utnyttja den potential som finnns i Kina har styrelsen fastslagit att bolaget behöver tillskott av kapital.

 

 

 

TEASER
Ladda ner AU Holdings teaser, en kortfattad version av memorandumet!

Skärmanpassad: Ladda ner

Utskriftsanpassad: Ladda ner
(Lågupplöst version utan uppslag för bättre läsvänlighet)

  

MEMORANDUM
Ladda ner AU Holdings memorandum upprättat i samband med nyemission.

Skärmanpassad: Ladda ner

Utskriftsanpassad: Ladda ner
(Lågupplöst version utan uppslag för bättre läsvänlighet)

  

 

ANMÄLNINGSSEDEL
Ladda ner AU Holdings memorandum upprättat i samband med nyemission.

Anmälningssedel: Ladda ner

 

 

 


Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av 29 084 175 aktier.
Emissionen grundar sig på det bemyndigande som styrelsen erhållit av ordinarie årsstämma den 14 juni 2007. För varje fyrtal (4) innehavda aktier ges rätt att teckna 1 ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 0,30 sek per aktie. Om nyemissionen fulltecknas tillförs bolaget 8 725 252,50 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor. Vid fulltecknad emission kommer de nya aktierna motsvara 20 % av aktierna och rösterna i bolaget.

Huvudägare motsvarande 37,4 % av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att man kommer att försvara sin andel.

Nyemissionen görs med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för vidareutveckling av verksamheten i Kina, samt nya marknader. Handeln med ädelmetaller är kapitalintensiv, och den senaste försäljningstillväxten i Kina har medfört ökat behov av lagerhållning och kreditgivning. Tillskott av rörelsekapital genom nyemission säkerställer bolagets möjlighet att expandera i den takt som det finns förutsättningar för. I dagsläget ser ledningen risker att behöva begränsa försäljningen på grund av likviditetsbrist i fall nytt rörelsekapital inte tillförs. Kapitalet skall således inte tillföras för ökade kostnader eller särskilda investeringar, utan för att bemöta det ökade behovet av likvida medel.

 

.................................................................................................................

 


VILLKOREN I SAMMANDRAG

Företrädesrätt:
För varje fyrtal (4) innehavda aktier ges rätt att teckna 1 ny aktie.


Sista dagen för handel med rätt till deltagande i nyemissionen:
20 september 2007


Första dag aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen:
21 september 2007


Avstämningsdag:
25 september 2007


Teckningskurs:
0,30 kronor per aktie


Teckningstid:
28 september - 16 oktober 2007


Handel med teckningsrätter:
28 september - 11 oktober 2007


Handel med betalda tecknade aktier:
28 september 2007 och pågår till dess emissionen blivit registrerad


Teckning med företrädesrätt:
Teckning sker under teckningstiden genomsamtidig kontant betalning.


Teckning utan företrädesrätt:
Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast 16 oktober 2007.


Betalning för tecknade aktier utan företrädesrätt:
Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota.