AU Holding: Pressmeddelande den 14 november 2007

 

Delårsrapport för perioden 01.01.2007 – 30.09.2007

 

-    Omsättningen för de första nio månaderna under 2007 uppgick till 42,4 Msek (31,9) vilket motsvarar en ökning på 33 %.

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 649 kkr (- 1 045 kkr).

-    Soliditeten uppgick till 30 % (39 %) vid periodens slut.

-    Försäljningen under perioden var god med en stabil ökning i Kina.

-    Den i september beslutade nyemissionen blev övertecknad och inbringade 8,7 Mkr.

 

Nyckeltal för koncernen 2007.09.30 (2006.12.31)


Rörelsens intäkter 42 414 925 kr (47 003 449 kr)
Rörelsens kostnader – 41 765 934 kr (-49 298 495kr)
Rörelseresultat 648 991 kr (-2 214 421 kr)
Resultat före skatt 456 512 kr (-2 545 345 kr)
Materiella anläggningstillgångar 831 293 kr (750 958 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 118 237 kr (105 450 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 14 272 004 kr (11 279 521 kr)
Kassa och bank 1 662 978 kr (2 635 153 kr)
Balansomslutning 16 884 512 kr (14 771 082 kr)
Eget kapital 5 009 725 kr (4 886 701 kr)
Kortfristiga skulder 8 462 971 kr (8 121 880 kr)
Rörelsemarginal(1): 2 % (neg)
Avkastning på eget kapital(2): 4 % (neg)
Avkastning på totalt kapital (3) 4 % (neg)
Soliditet (4) 30 % (33 %)
Antal anställda 15 pers (13 pers)

(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2007 – 30.09.2007 (Alla siffror i tkr):

Siffrorna gäller i ordning Kina / Tyskland / Sverige

Nettoomsättning 18.138 / 11.009 / 13.268

Bruttovinst 2.253 / 1.607 / 2.786

Rörelseresultat 52 / 712 / 986

Övriga kostnader AU Holding: - 1.100
Siffrorna är approximativa.


Årets första nio månader

Omsättningen under årets nio första månader har varit god och ökat med 33 % i förhållande med samma period 2006. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positivt. Under 2006 var rörelseresultatet negativt. Koncernens soliditet är god, 30 %.

Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen till Kina uppgick för perioden till 18,1 Mkr (12,9), vilket motsvarar en ökning med 40 % jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen på de tyska och svenska marknaderna har varit fortsatt stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 11,0 Mkr (11,6) under perioden. Omsättningen på den svenska marknaden har under det tredje kvartalet varit mindre än under årets två första kvartal, vilket är normalt då sommartiden innebär minskad aktivitet i branschen.


Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (01.07.2007 – 30.09.2007)

Alldental har under perioden erhållit slutgiltig registrering hos den kinesiska myndigheten State Food and Drug Administration (SFDA) för den viktiga legeringen Alfa Ceramic 90, som står för ca 80 % av vår försäljning i Kina. Registreringen väntas ge positiv effekt på såväl omsättning som marginal under årets fjärde kvartal. Under kvartalet har nya viktiga kunder tillkommit i Kina i samband med att registreringen blivit klar, bl.a. två större universitetssjukhus.

Alldental har tecknat ett sk. Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i Dubai. Bolaget, som har svensk bakgrund, har lång erfarenhet av branschen och speciellt användningen av ädelmetallegeringar inom tandvården. Under hösten har bolaget för avsikt att börja sälja Alldentals legeringar i Förenade Arabemiraten med kringliggande länder.

Styrelsen i AU Holding har i september beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av 29 084 175 aktier. Emissionen grundar sig på det bemyndigande som styrelsen erhållit av ordinarie årsstämma den 14 juni 2007. Emissionen blev övertecknad och emissionslikviden uppgick till 8 725 252,50 sek (efter periodens utgång). Kostnaden för emissionen uppgick till knappt 200 kkr. Nyemissionen genomfördes med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för vidareutveckling av verksamheten i Kina, samt nya marknader.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se