AU Holding: Pressmeddelande den 29 november 2007

Kallelse till extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.)


Registreringen hos Bolagsverket av det bemyndigande som styrelsen erhöll av den ordinarie årsstämman den 14 juni 2007 har inte gjorts korrekt. Detta innebär att styrelsen i AU Holding AB nu tvingas kalla till en extra bolagsstämma. Stämman föreslås godkänna styrelsens redan fattade beslut om nyemission (som genomförts under september/oktober 2007). Detta kommer inte att ha någon negativ konsekvens för aktieägare men leder till att omregistreringen av Betalda Tecknade Aktier (BTA) till vanliga aktier (ISIN-kod: SE0001293721) kommer att fördröjas med ca två veckor.


Kallelse till extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.)

Aktieägarna i AU Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 december 2007, kl. 10:00 på Textilgatan 43, 3tr, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 8 december 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 december 2007 kl. 16.00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 december 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg,VD, Tel/mobil: 0708237206, darius.stenberg@auholding.se

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission i efterhand.
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.
P. 7. Då det bemyndigande styrelsen erhållit utav ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2007 inte registrerats hos bolagsverket krävs att bolagsstämman tar beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission i efterhand. Huvudägare motsvarande 37,53 % har meddelat att de kommer att rösta för godkännande av styrelsens beslut.

 

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.
Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd
Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.
Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se