Pressmeddelande den 21 februari 2008

 

 

AU Holding: Bokslutskommuniké för 2007


Pressmeddelandet innehåller också delårsrapporten för perioden 01.10.2007 – 31.12.2007. Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 21:a maj då delårsrapporten för första kvartalet 2008 kommer att presenteras.


För att läsa kvartalsrapporten, klicka på länken nedan:

Bokslutskommunike 2007 och Kvartalsrapport 01.10.2007 - 31.12.2007

 


Delårsrapport för perioden 01.01.2007 – 31.12.2007


- Omsättningen för 2007 uppgick till 60,1 MSEK (47,0) vilket motsvarar en ökning på 28 %.

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 579 kkr (-2 214); en tydlig förbättring.

- Soliditeten är hög och uppgick vid periodens slut till 61 % (33 %).

- Försäljningen under perioden var god med en stabil ökning i Kina.

 

 


Nyckeltal för koncernen 2007.12.31 (2006.12.31)

Rörelsens intäkter 60 522 184 kr (47 003 449 kr)
Rörelsens kostnader – 58 942 803 kr (-49 298 495kr)
Rörelseresultat 1 579 381 kr (-2 214 421 kr)
Resultat före skatt 1 086 633 kr (-2 545 345 kr)

Materiella anläggningstillgångar 1 081 934 kr (750 958 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 123 740 kr (105 450 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 20 175 510 kr (11 279 521 kr)
Kassa och bank 2 443 857 kr (2 635 153 kr)
Balansomslutning 23 825 041 kr (14 771 082 kr)
Eget kapital 14 532 000 kr (4 886 701 kr)
Kortfristiga skulder 8 023 515 kr (8 121 880 kr)

Rörelsemarginal(1) 3 % (neg)
Avkastning på eget kapital (2) 8 % (neg)
Avkastning på totalt kapital (3) 7 % (neg)
Soliditet (4) 61 % (33 %)
Antal anställda 15 pers (13 pers)

(1) Rörelseresultat i % av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i % av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2007 – 31.12.2007 (Alla siffror i tkr):

Kina:
Nettoomsättning: 24 126
Bruttovinst: 3 759
Rörelseresultat: 731,7

Tyskland:
Nettoomsättning: 16 180
Bruttovinst: 2 225
Rörelseresultat: 1 034,7

Sverige:
Nettoomsättning: 19 823
Bruttovinst: 3 879
Rörelseresultat: 1 381

Övriga kostnader AU Holding: - 1 400 tkr
Siffrorna är approximativa.


2007

Allmänt

Omsättningen under 2007 har varit god och ökat med 28 % jämfört med 2006. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är positivt. Under 2006 var rörelseresultatet negativt. Koncernens soliditet är god, 61 % (33).
Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen till Kina uppgick under perioden till 24,1 Mkr (19,2), vilket motsvarar en ökning med 25 % jämfört med 2006. Under kvartal 4 har omsättningsökningen skenbart avtagit pga. inhemska kinesiska skatteregler. Arbetet i Kina har fokuserats på att öka lönsamheten.

Försäljningen på de tyska och svenska marknaderna har varit fortsatt stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 16,2 Mkr (16,7) under perioden.

Alldental - Kina

Under 2007 har expansionen i Kina stått för merparten av arbetet. Utvecklingen i Kina har varit god. Under första halvåret 2007 motsvarade dock inte utvecklingen uppsatta mål eftersom registreringsarbetet i Kina tog längre tid än förväntat. Under juli månad fick AU Holding registreringen, vilket möjliggör en positiv utveckling av försäljningen i Kina i framtiden. Alldentals dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. (Alldental MT) har efter registreringen ökat kundbasen och slutit avtal med viktiga och stora sjukhus, större laboratorier och återförsäljare. Under andra halvåret 2007 har Alldental MT arbetat med att öka och omstrukturera sin kundbas med fokus på ökade marginaler.

Mycket arbete har också lagts ner på PR och marknadsföring i Kina. Alldental MT har medverkat på de tre viktigaste branschmässorna i Kina under året, i Guangzhou, Peking och Shanghai. Nya medarbetare har anställts.

Alldental är en av de få västerländska aktörer som har en komplett uppbyggd organisation i Kina, och kan idag dra nytta av alla de fördelar som en lokal aktör har. Alldental har rekryterat inhemsk personal. De anställda har god kännedom och en lokal förankring på marknaden, vilket gör att de på ett unikt sätt kan närma sig slutkunderna. Det innebär att Alldental blir mindre beroende av återförsäljare samtidigt som det ger ökade marginaler. En lokal organisation minskar dessutom kostnaderna med import. Alldental kan därmed dra nytta av samma fördelaktiga regler och skatteförhållanden som inhemska producenter.

Alldental – Tyskland och Sverige

Försäljningen på de tyska och svenska marknaderna har under 2007 varit fortsatt stabila.

Alldental – Övrigt internationellt

Under perioden har Alldental medverkat vid flera internationella mässor, bland annat 25th CIOSP i Sao Paulo, Brasilien och IDS i Köln, Tyskland. Responsen från marknaden och resultaten från dessa mässor har varit goda.
Alldental tecknade under kvartal tre ett Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i Dubai. Bolaget har svensk bakgrund med lång erfarenhet av branschen och då speciellt användningen av ädelmetallegeringar inom tandvården. Bolaget har för avsikt att sälja Alldentals legeringar i Förenade Arabemiraten och kringliggande länder.

Alldental har även under fjärde kvartalet tecknat ett Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i England. Bolaget har lång erfarenhet av försäljning av såväl dentala guldlegeringar som andra dentala produkter på den engelska marknaden. Bolaget har varit aktivt i mer än fyrtio år och är väl förankrat inom dentalbranschen i England. Bolaget har en omfattande försäljningsstruktur och bedöms ha goda möjligheter att sälja guldlegeringar.

Alldental har även närmat sig dentalmarknaden i Indien. Kunder i Indien har fått möjlighet att prova Alldentals legeringar och responsen har varit positiv.

AU Holding

AU Holding genomförde under september/oktober 2007 en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av 29 084 175 aktier. Emissionen blev kraftigt övertecknad - totala teckningen motsvarar ca 140 %. Teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till 93,97 %. Emissionslikviden uppgick till 8 725 252,50 SEK. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 29 084 175 aktier från 116 336 700 aktier till 145 420 875 aktier. Aktiekapitalet ökar med 290 841,75 sek från 1 163 367 SEK till 1 454 208,75 SEK. Emissionskostnaderna uppgick till ca 200 000 sek.

Nyemissionen genomfördes med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för vidareutveckling av verksamheten i Kina, samt bearbetning av nya marknader. Handeln med ädelmetaller är kapitalintensiv, och den senaste försäljningstillväxten i Kina har medfört ökat behov av lagerhållning och kreditgivning. Tillskott av rörelsekapital genom nyemission säkerställer bolagets möjlighet att expandera i den takt som det finns förutsättningar för.

Koncernens lagerhållning varierar kraftigt. Vid årsskiftet var lagret osedvanligt högt.

AU Holding har under året fört diskussioner med potentiella förvärvskandidater. Bolagen är aktiva i guldbranschen i Skandinavien. Diskussionerna fortsätter och inget avtal beträffande förvärv har tecknats under 2007.

Zabaikal Zoloto

Samtal har förts med övriga delägare av Zabaikal Zoloto Int. JV (Zabaikal Zoloto), men bolagets utvecklingsstrategi och handlingsplan har ännu inte fastställts.

Svensk Guldplacering

Försäljningen av finguldstackor från Svensk Guldplacering har varit bra under året. Omsättningen uppgick till 13,8 Mkr (2,5 Mkr). Intresset för guld som investering har ökat i och med stigande ädelmetallpriser. AU Holding har under 2007 börjat sälja egna certifierade guldtackor med Good London Delivery Status, vilket innebär att de är internationellt gångbara.

Fjärde kvartalet

Omsättningen under fjärde kvartalet har varit god och ökat med 15 % jämfört med 2006. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är positivt (negativt under kvartal fyra 2006).


2008 och Framtiden

AU Holding ser positivt på 2008. Det arbete som genomförts under 2007, har lagt en god grund för bolaget. Målsättningen för 2008 är att fortsätta växa med fortsatt god lönsamhet.

Kina

Under 2008 fortsätter Alldental MT att bygga upp säljorganisationen i Kina. Nya registreringar av produkter och ansökningar om licenser kommer att genomföras. I enlighet med presenterad plan kommer arbetet med etableringen av produktionen i Kina att fortsätta. Ytterligare personal har anställts efter räkenskapsårets utgång, och nya rekryteringar väntas ske löpande under året. Bolaget kommer att närvara vid samtliga viktiga mässor i Kina.

Tyskland och Sverige

Dentalmarknaden i Tyskland väntas vara fortsatt stabil. Marknaden i Sverige väntas vara lägre än normalt under årets första sex månader. Det beror till stor del på att regeringen beslutat om en dentalreform som träder i kraft först under tredje kvartalet 2008. En viss återhållsamhet från patienterna sida är därför att vänta innan reform träder i kraft.

Övrigt internationellt

Samarbetet med återförsäljaren i England går framåt och vissa mindre initiala leveranser har redan genomförts.

Samarbetet med återförsäljaren i Dubai har ännu inte gett något resultat. Alldentals ledning kommer att utvärdera samarbetet under första kvartalet 2008 och sedan fastställa en handlingsplan.

Samtalen med olika aktörer i Indien kommer att fortsätta under 2008.

AU Holding

AU Holding kommer att fortsätta att analysera marknaden för potentiella förvärv. I takt med att guldpriset ökar och att aktiemarknad är turbulent kommer intresset för guld att öka. Det leder till ett ökat intresse för bolag med guldrelaterad verksamhet och investering i guld istället för aktier.


Siffermaterialet, som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.


Styrelsen, februari 2008

Au Holding AB (publ.)

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, det vill säga en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.


AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se