AU Holding: Pressmeddelande den 21 maj 2008

 

Delårsrapport för perioden 01.01.2008 – 31.03.2008


- Omsättningen för perioden uppgick till 32,8 Mkr (15,9) vilket motsvarar en ökning med 106 %. Omsättningen för jämförbar verksamhet uppgick till 20,8 Mkr (14,9), vilket motsvarar en ökning med 40 %.

- Koncernens rörelseresultat före extraordinära kostnader uppgick till 647 tkr (451).

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 246 tkr (451).

- Soliditeten är bra och uppgick vid periodens slut till 52 % (32 %).

- Försäljningen under perioden var mycket bra med bl.a. en stabil ökning i Kina.

 

Nyckeltal för koncernen 2008.03.31 (2007.03.31):

Rörelsens intäkter 32 842 966 kr (15 925 787 kr)
Rörelsens kostnader – 32 597 316 kr (-15 474 720 kr)
Rörelseresultat 245 650 kr (451 067 kr)
Resultat före skatt -47 794 kr (363 835 kr)
Materiella anläggningstillgångar 1 392 314 kr (781 086 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 102 504 kr (107 940 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 24 269 713 kr (14 168 118 kr)
Kassa och bank 1 236 818 kr (747 374 kr)
Balansomslutning 27 001 349 kr (15 804 518 kr)
Eget kapital 14 156 494 kr (5 078 854 kr)
Kortfristiga skulder 10 824 270 kr (9 065 367 kr)
Rörelsemarginal (1) 1 % (3 %)
Avkastning på eget kapital (2) neg (4 %)
Avkastning på totalt kapital (3) 1 % (3 %)
Soliditet (4) 52 % (32 %)
Antal anställda 17 pers. (15 pers.)

(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2008 – 31.03.2008 (Alla siffror i tkr):
Kina
Nettoomsättning 8 701 tkr (5 630)
Bruttovinst 1 105 tkr (663)
Rörelseresultat 374 tkr (-254)
Tyskland
Nettoomsättning 6 436 tkr (4 420)
Bruttovinst 680 tkr (724)
Rörelseresultat 379 tkr (410,5)
Sverige
Nettoomsättning 17 706 tkr (6 175)
Bruttovinst 696 tkr (1 397)
Rörelseresultat 155 tkr (686)
Övriga kostnader AU Holding: - 179 tkr (- 395)
Extraordinära kostnader: - 401 tkr
Siffrorna är approximativa.

Årets första tre månader

Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden ökad kraftigt till 12 Mkr (1). Denna verksamhet som bedrivs enbart i Sverige har väsentligt lägre marginaler än kärnverksamheten. Omsättningen under årets tre första månader har varit bra och ökat med 106 % i förhållande till samma period 2007. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positivt. Under perioden har bolaget haft extraordinära kostnader i storleksordningen 401 tkr, främst relaterade till det pågående arbetet med etablering av produktion i Kina. Koncernens soliditet är bra, 52 % (32 %).

Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen i Kina uppgick för perioden till
8 701 tkr (5 630), vilket motsvarar en ökning med 55 % jämfört med samma period föregående år. Lönsamheten i Kina har förbättrats

Försäljningen på den tyska marknaden har varit positiv. Omsättningen i Tyskland uppgick till 6 436 tkr (4 420) under perioden, en ökning med 46 %. Försäljningen av dentala legeringar på den svenska marknaden har minskat i förhållande till samma period förra året. Detta främst p.g.a. den dentalreform som skall träda i kraft i juli månad. En viss återhämtning väntas efter att reformen trätt i kraft.


Under perioden har AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. (Alldental MT) genom en agent blivit indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange. Detta möjliggör en effektivare handel med ädelmetaller och är ett viktigt steg inför produktionsstarten i Kina.

Efter periodens utgång har Alldental MT etablerat ett kontor i Shanghai. Ny personal har anställts. Alldental MT har också tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology som innebär att parterna kommer att marknadsföra sig tillsammans. Det första steget i samarbetet kommer att vara ställa ut tillsammans på SinoDent 2008 i Peking i juni, Kinas viktigaste branschmässa.

Försäljningen till den engelska marknaden har endast skett i mindre skala. Försäljningen i Dubai har ännu inte startat. Därför har styrelsen idag beslutat att avsluta samarbetet med den aktör i Dubai med vilken avsiktsförklaring (Letter of Intent) tecknats och istället öppna för nya samarbetspartners i regionen.

Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 27 augusti 2008 då delårsrapporten för andra kvartalet 2008 kommer att presenteras.


AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.