AU Holding: Pressmeddelande den 27 augusti 2008

 

Delårsrapport för perioden 01.01.2008 – 30.06.2008

 


-    Omsättningen för perioden uppgick till 71,6 Mkr (30,0) vilket motsvarar en ökning med 139 %.

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 094 tkr (340), en ökning med 222 %.

-    Soliditeten är bra och uppgick vid periodens slut till 51 % (35 %).

-    Försäljningen under perioden var mycket bra med bl.a. en stabil ökning i Kina.

-    Produktionsanläggningen i Kina färdigställdes, vilket väntas medföra förbättrade marginaler.


Nyckeltal för koncernen 2008.06.30 (2007.06.30):

Rörelsens intäkter 71 655 994 kr (30 052 249 kr)
Rörelsens kostnader – 70 562 071 kr (- 29 712 224 kr)
Rörelseresultat 1 093 923 kr (340 025 kr)
Resultat före skatt 681 458 kr (167 260 kr)
Materiella anläggningstillgångar 1 399 388 kr (854 567 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 105 526 kr (105 213 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 25 390 904 kr (11 478 257 kr)
Kassa och bank 2 121 298 kr (1 901 572 kr)
Balansomslutning 29 017 116 kr (14 339 609 kr)
Eget kapital 14 909 078 kr (5 009 114 kr)
Kortfristiga skulder 12 072 846 kr (7 770 011 kr)
Rörelsemarginal (1) 2 % (1 %)
Avkastning på eget kapital (2) 4 % (2 %)
Avkastning på totalt kapital (3) 4 % (2 %)
Soliditet (4) 51 % (35 %)
Antal anställda 18 pers. (15 pers.)

(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2008 – 30.06.2008 (Alla siffror i tkr):

Kina

Nettoomsättning 17 622 tkr (11 317)
Bruttovinst 2 329 tkr (1 392)
Rörelseresultat 1 029 tkr (- 309)

Tyskland

Nettoomsättning 10 759 tkr (7 568)
Bruttovinst 1 073 tkr (1 090)
Rörelseresultat 573 tkr (560)

Sverige

Nettoomsättning 43 275 tkr (11 167)
Bruttovinst 1 517 tkr (2 332)
Rörelseresultat 459 tkr (936)

Övriga kostnader AU Holding: - 566 tkr (- 843)
Extraordinära kostnader: - 401 tkr
Siffrorna är approximativa.


Andra kvartalet

Försäljningen var 38,8 Mkr (14,1) och rörelseresultatet var 848 tkr (-111). Under andra kvartalet blev bolagets produktionsanläggning i Kina klar, belägen i BDA i Peking. Framgångsrika testproduktioner har genomförts. Under perioden har nya kunder tillkommit i Kina.


Årets första sex månader

Omsättningen under årets sex första månader har varit bra och ökat med 139 % i förhållande till samma period 2007. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden varit hög. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positivt. Under perioden har bolaget haft extraordinära kostnader i storleksordningen 401 tkr, främst relaterade till det pågående arbetet med etablering av produktion i Kina. Koncernens soliditet är bra, 51 % (35 %). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är under perioden negativt. Detta påverkas av fluktuationer i varulagrets storlek. Varulagret består till större delen av ädelmetaller som är lätt omsättningsbara. Guldpriset har under perioden fluktuerat vilket endast har marginell påverkan på resultatet.

Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen i Kina uppgick för perioden till 17 622 tkr (11 317), vilket motsvarar en ökning med 56 % jämfört med samma period föregående år. Lönsamheten i Kina har förbättrats. Under perioden har AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. (Alldental MT) genom en agent blivit indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange. Detta möjliggör en effektivare handel med ädelmetaller och är ett viktigt steg inför produktionsstarten i Kina. Alldental MT har etablerat ett kontor i Shanghai. Ny personal har anställts. Alldental MT har också tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology som innebär att parterna kommer att marknadsföra sig tillsammans. Det första steget i samarbetet har varit att ställa ut tillsammans på SinoDent 2008 i Peking i juni, Kinas viktigaste branschmässa. Mässan var framgångsrik och samarbetet har fungerat bra.

Försäljningen på den tyska marknaden har varit positiv. Omsättningen i Tyskland uppgick till 10 759 tkr (7 568) under perioden, en ökning med 42 %. Försäljningen av dentala legeringar på den svenska marknaden har minskat i förhållande till samma period förra året. Detta främst p.g.a. den dentalreform som trädde i kraft i juli månad. En viss återhämtning väntas under hösten. Den ökade omsättningen beror på försäljning av finguld och raffineringstjänster.

 

Efter periodens utgång

Viss produktion har skett i bolagets fabrik i Kina. Produktion kommer successivt att öka under året. Fullskalig produktion beräknas vara uppnådd under första halvåret 2009. Detta främst pga. att olika registreringsprocesser och licensansökningar är tidskrävande. Alldental MT arbetar kontinuerligt med olika registreringsprocesser och väntas göra det fram till tredje kvartalet 2009.

Försäljningen till England har efter periodens utgång ökat. Den sker fortfarande i liten skala, men en klar ökning har noterats.

 

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av redogörelsen för tredje kvartalet ska vara den 19 november 2008.

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.