AU Holding: Pressmeddelande den 19 november 2008

 

Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2008 – 30.09.2008

 

-    Omsättningen för perioden uppgick till 103,1 Mkr (42,0) vilket motsvarar en ökning med 145 %.

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 097 tkr (649), en ökning med 69 %.

-    Koncernens resultat före skatt uppgick till 609 tkr (457), en ökning med 33 %.

 


AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2008 – 30.09.2008 (Alla siffror i tkr):


Kina

Nettoomsättning 23 600 tkr (18 138)
Bruttovinst 3 130 tkr (2 253)
Rörelseresultat 1 180 tkr (52)

Tyskland

Nettoomsättning 12 510 tkr (11 009)
Bruttovinst 1 247 tkr (1 607)
Rörelseresultat 666 tkr (712)

Sverige

Nettoomsättning 67 090 tkr (13 268)
Bruttovinst 2 300 tkr (2 786)
Rörelseresultat 501 tkr (986)

Övriga kostnader AU Holding: - 849 tkr (- 1 100)
Extraordinära kostnader: - 401 tkr
Siffrorna är approximativa.

Antalet utestående aktier: 145 420 875


Årets tredje kvartal

Omsättningen under perioden 01.07.2008 – 30.09.2008 var lägre än förväntat. I Sverige har omställningen för tandläkare och tandtekniker i samband med tandvårdsreformen lett till att försäljningen inte kommit igång som vanligt efter sommaren. Mot slutet av perioden nådde försäljningen åter normala nivåer. De olympiska spelen i Kina bidrog till en minskad försäljning i Kina under augusti månad då olika begränsningar i samband med spelen ledde till minskad aktivitet. Försäljningen i Tyskland var låg, men inom ramarna för normala nivåer för det tredje kvartalet som historiskt sett är svagt.


Årets första nio månader

Omsättningen under årets nio första månader har varit bra och ökat med 145 % i förhållande till samma period 2007. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden varit hög. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positivt. Under perioden har bolaget haft extraordinära kostnader i storleksordningen 401 tkr, främst relaterade till etablering av produktion i Kina.

Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen i Kina uppgick för perioden till 23 600 tkr (18 138), vilket motsvarar en ökning med 30 % jämfört med samma period föregående år. Lönsamheten i Kina har förbättrats. Under perioden har AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. (Alldental MT) genom en agent blivit indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange. Detta möjliggör en effektivare handel med ädelmetaller i Kina. Alldental MT har etablerat ett kontor i Shanghai. Ny personal har anställts. Alldental MT har också tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology som innebär att parterna kommer att marknadsföra sig tillsammans. Det första steget i samarbetet har varit att ställa ut tillsammans på SinoDent 2008 i Peking i juni, Kinas viktigaste branschmässa. Mässan var framgångsrik och samarbetet har fungerat bra.

Försäljningen på den tyska marknaden har varit positiv. Omsättningen i Tyskland uppgick till 12 510 tkr (11 009) under perioden, en ökning med 13 %. Försäljningen av dentala legeringar på den svenska marknaden har minskat i förhållande till samma period förra året. Detta främst p.g.a. den dentalreform som trädde i kraft i juli månad. En viss återhämtning har noterats under hösten. Den ökade omsättningen beror på försäljning av finguld och raffineringstjänster.

Viss produktion har skett i bolagets fabrik i Kina. Fullskalig produktion beräknas vara uppnådd under första halvåret 2009, då olika registreringsprocesser och licensansökningar är tidskrävande. Alldental MT arbetar kontinuerligt med olika registreringsprocesser och väntas göra det fram till tredje kvartalet 2009.

Försäljningen till England har under perioden skett i liten skala.


Efter periodens utgång

Efter periodens utgång har försäljningen av dentala legeringar har återgått till en normal nivå i Sverige. Försäljningen av raffineringstjänster har varit fortsatt hög. Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen påverkar Alldentals försäljning i Kina. Många dentala laboratorier i Kina är beroende av export till främst USA och EU. Samtidigt är den kinesiska marknaden mycket stor och i fortsatt stark expansion. Alldentals utsikter på den kinesiska marknaden är fortsatt starkt positiva. Försäljningen i Tyskland har efter periodens utgång gått tillbaka till normala nivåer.

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2008 samt bokslutskommunikén för 2008 ska vara den 27 februari 2009.

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.