Pressmeddelande den 27 februari 2009


AU Holding: AU Holding AB (publ.) - Bokslutskommuniké för 2008

Pressmeddelandet innehåller också delårsrapporten för perioden 01.07.2008 – 31.12.2008. Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 27 maj då kvartalsredogörelsen för första kvartalet 2009 kommer att presenteras.

Bokslutskommuniké för perioden 01.01.2008 – 31.12.2008

-    Omsättningen för 2008 uppgick till 134,1 MSEK (60,1) vilket motsvarar en ökning med 123 %.

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 495 kkr (1 579).

-    Soliditeten är hög och uppgick vid periodens slut till 54 % (61).

-    Försäljningen under perioden var god.

Nyckeltal för koncernen 2008.12.31 (2007.12.31)


Rörelsemarginal (1) 1 % (3)
Avkastning på eget kapital (2) 5 % (8)
Avkastning på totalt kapital (3) 5 % (7)
Soliditet (4) 54 % (61)
Antal anställda 16 pers (15 pers)

(1) Rörelseresultat i % av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i % av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden

01.01.2008 – 31.12.2008 (Alla siffror i tkr):

Kina:
Nettoomsättning: 31 701 (24 126)
Bruttovinst: 4 020 (3 759)
Rörelseresultat: 1 223 (732)

Tyskland:
Nettoomsättning: 17 158 (16 180)
Bruttovinst: 1 683 (2 225)
Rörelseresultat: 910 (1 035)

Sverige:
Nettoomsättning: 85 135 (19 823)
Bruttovinst: 3 624 (3 879)
Rörelseresultat: 1 051 (1 381)

Övriga kostnader AU Holding: - 1 288 (- 1 400)
Extraordinära kostnader: - 401 (0)
Siffrorna är approximativa.


2008

Allmänt

Omsättningen under 2008 har varit god och ökat med 123 % jämfört med 2007. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är positivt. Under perioden har bolaget haft extraordinära kostnader i storleksordningen 401 tkr, främst relaterade till etableringen av produktion i Kina. Koncernens soliditet är god, 54 % (61).
Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen till Kina uppgick under perioden till 31,7 Mkr (24,1), vilket motsvarar en ökning med 32 % jämfört med 2007. . Lönsamheten i Kina har förbättrats. Under andra kvartalet blev bolagets fabrik i Peking, Kina klar. Den är belägen i BDA i Peking. Framgångsrika testproduktioner genomfördes under andra kvartalet. De olympiska spelen i Kina bidrog till en minskad försäljning i Kina under augusti månad då olika begränsningar i samband med spelen ledde till minskad aktivitet. Under perioden har AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental MT genom en agent blivit indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange. Detta möjliggör en effektivare handel med ädelmetaller i Kina. Alldental MT har etablerat ett kontor i Shanghai och ny personal har anställts. Alldental MT har också tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology.
I Sverige ledde omställningen för tandläkare och tandtekniker i samband med tandvårdsreformen till minskad försäljning under tredje kvartalet. Det höga guldpriset har också lett till en viss minskning av försäljningen av tandguld. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden varit hög och står för huvuddelen av omsättningsökningen i Sverige. Marginalen på denna försäljning är lägre än dentalverksamheten.
Försäljningen på den tyska marknaden har varit fortsatt stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 17,2 Mkr (16,2) under perioden.
Försäljningen till England har endast skett i mindre skala under året.
Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen påverkar Alldental. Många dentala laboratorier i Kina är beroende av export till främst USA och EU. Samtidigt är den kinesiska marknaden mycket stor och i fortsatt stark expansion. I Sverige har en viss minskning av försäljningen av tandguld märkts under fjärde kvartalet, detta främst på grund av ett högt och ostabilt guldpris. Det höga guldpriset gör också att handeln med ädelmetaller och försäljningen av raffineringstjänster ökar.


Efter periodens utgång:

Den globala lågkonjunkturen har lett till ett högt guldpris, vilket i sin tur lett till ökat intresse för ädelmetaller och en ökad efterfrågan av raffineringstjänster. Alldental har haft efter periodens utgång noterat en ökning inom detta segment, och stärkt sin position i Sverige. Lönsamheten inom raffineringstjänster har ökat och kommer att utgöra en allt viktigare del av bolagets verksamhet. Försäljningen i Kina är fortsatt god, en viss effekt av lågkonjunkturen känns av vilket torde innebära att expansionstakten mattas av. Alldentals utsikter på den kinesiska marknaden är fortsatt positiva. Försäljningen i Sverige är fortsatt stabil.

Siffermaterialet, som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.


AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.