VD brev, april 2009

 

Bästa aktieägare,


AU Holding har nu varit noterade vid aktietorget i snart 3 år och då jag varje månad får frågor från aktieägare och andra intresserade har jag beslutat att börja publicera ett VD-brev varje månad. Här kommer jag att diskutera omvärldsfaktorer som påverkar AU Holding och verksamheten, och även berätta om direkta nyheter som berör företaget och dess utveckling. I detta första brev kommer jag speciellt att fokusera på guldpriset vilket i högsta grad påverkar AU Holding med dotterbolag.

Sedan årsskiftet har guldpriset legat på en historiskt hög nivå. Det har rört sig i spannet 860 – 940 USD/Oz, och var i februari nära att passera 1000 USD/Oz-gränsen. Den amerikanska dollarn haft stora variationer mot andra valutor, och den svenska kronan har försvagats mycket för att sedan återhämta sig något. Dessa fluktuationer har medfört ett ovanligt instabilt guldpris på de marknader där AU Holding är verksamt.

Efterfrågan på investeringsguld i fysisk form har varit stor under det senaste året. Under 2008 såldes uppskattningsvis 100 ton guld i fysisk form bara i Tyskland, vilket troligtvis är rekord. I samband med detta är det brist på guldtackor, framför allt 100 grams tackor, trots att producenterna kör på full kapacitet (dock finns det 1 kg-guldtackor på marknaden för omgående leverans). Även guldrelaterade Exchange Traded Funds (EFTs) har haft stort intresse bland investerare, och många av dem har nått rekordnivåer: De totala volymerna investerade i SPDR Gold Trust (en av världens största Gold-ETF’s) överstiger nu 1100 ton, vilket är mer än den Schweiziska nationalbankens innehav. Bristen på 100 grams tackor har lett till en minskning av försäljning av investeringsguld i AU Holding. Detta är dock inte ett segment inom vilket bolaget gjort satsningar, då denna hantering är krävande och marginalerna relativt små.

Till skillnad från investeringsguld har guldbehovet i industrin däremot minskat. Turkiet, en av de största guldimportörerna, har blivit en nettoexportör. Italiens smyckeexport föll med drygt 8 % under 2008 och Indien, som är världens största köpare av fysiskt guld, var i februari nettoexportör av guld. Indiens situation beror till stor del på de stora mängder skrotguld som kommit till marknaden i samband med lågkonjunkturen och det höga guldpriset. Samma tendens finns också i Europa, där handeln med skrotguld ökat avsevärt. Enligt GFMS Gold Survey 2009 ökade försäljningen av skrotguld med 27 % under 2008, till över 1200 ton.

Troligtvis kommer guldet att fortsätta vara instabilt. ECB meddelade nyligen att de sålt 35,5 ton guld och i London bestämdes under G20 mötet att IMF skulle sälja 403 ton guld. G20 kom överrens om stora summor pengar som skulle motverka den negativa trenden i världsekonomin, och från olika branscher börjar goda nyheter komma in smått som ger investerarna hopp om en snar vändning. Efterfrågan på guld för industrin är fortsatt låg. Allt detta talar för ett sjunkande guldpris. Samtidigt har amerikanska centralbanken (FED) nyligen meddelat att de ska tillföra ytterligare en trillion USD genom uppköp av statsobligationer vilket fick investerare att söka säkerhet i guld. Investerare har även visat oro inför kommande bolagsrapporter, och de flesta analytiker tror inte att vi sett botten på den globala lågkonjunkturen. Det är fortfarande bara en liten del investerare som har guld i en eller annan form i sin portfolio, och den väntas öka om lågkonjunkturen fortsätter. Det finns således staka signaler åt båda hållen för guldpriset, vilket troligtvis kommer att leda till ett fortsatt högt, men instabilt guldpris en tid framöver.

Det höga guldpriset gör att smycken som köpts för några år sedan av privatpersoner blivit en bra affär, och många passar nu på att sälja dem till pantbanker, butiker eller andra aktörer. Det senaste året har en tydlig ökning av mängden sk. skrotguld på marknaden noterats i Sverige. Alldental är en av de större aktörerna i Sverige inom detta segment, och har under det senaste året tagit ytterligare marknadsandelar. Marginalerna i denna hantering är procentuellt sett små, då det till stor del handlar om handel med rena metaller. Men marginalerna inom denna verksamhetsdel i AU Holding har ökat under året, och tillför bolaget guld till ett bättre pris än marknaden kan erbjuda. Denna hantering väntas bli en allt viktigare del av bolagets verksamhet.

Det höga och instabila guldpriset medför som nämnt en minskning av konsumtionen av guld inom industrin. Detta gäller även dentalbranschen, där guld används i legerad form till proteser. AU Holdings dotterbolag Alldental, som idag är den enda producenten av tandguld i Sverige, säljer det främst i Sverige, Tyskland och Kina.

I Sverige har den tandvårdsreform som trädde i kraft under sommaren 2008 gjort att dentalbranschen i Sverige inte dragits med i lågkonjunkturen, utan haft en tillväxt då patienterna varit subventionerade av staten. Trots att reformen är utformad på ett sätt som inte är gynnsamt för tandguld som val av material vid proteser så är marknaden för Alldentals produkter i Sverige stabil. Då guldet utgör en mindre del av slutkostnaden för patienten är det höga guldpriset inte en starkt påverkande faktor.

I Tyskland har dentalbranschen generellt haft det tufft det senaste året, men Alldentals kunder har varit mycket stabila och försäljningen är fortsatt god. Ett visst skifte mot billigare legeringar med mindre guldhalt har noterats, men detta påverkar inte bolagets marginaler.

I Kina har dentalbranschen påverkats på olika plan av lågkonjunkturen och den globala ekonomiska krisen. Många stora dentala laboratorier i Kina är ”outsourcing-laboratorier”, alltså som utför arbeten åt laboratorier eller tandläkare i väst, då främst Tyskland och USA. I samband med att dentalbranschen i dessa länder minskat så har också de renodlade exportlaboratorierna känt av en väsentlig minskning. Många laboratorier i väst vill heller inte förknippas med Kina i dagsläget då den allmänna opinionen blivit mer protektionistisk. Det är inom detta segment i Kina som krisen känts av mest. Alldental har dock haft få kunder inom detta segment. Då Alldental har en unik position på marknaden, där bolaget kan agera som en lokal aktör med västerländsk renommé, har bolaget fokuserat på lokala kunder som sjukhus, universitet och stora lokala laboratorier. Då Kinas ekonomi är fortsatt stark – den väntas växa med mellan 6-8 % under 2009 – så har den inhemska efterfrågan på tandvård fortsatt att öka. Dessa kunder har tidigare valt höghaltiga legeringar med över 85 % guld, men de har nu börjat köpa legeringar med lägre guldhalt då priserna på de vita ädelmetallerna palladium, platina och rodium är relativt låga. Detta påverkar omsättningen negativt, men marginalerna positivt. Alldentals försäljning i Kina är fortsatt god och ökande. Alldentals position i Kina har ytterligare stärkts genom den globala krisen, då möjligheten att ombesörja kunderna lokalt blivit en allt viktigare fördel. Bolaget medverkar vid ett flertal mässor i landet, och nu närmast på den stora mässan i Peking i juni.


Med detta avslutar jag denna månads brev, och jag tackar för intresse denna gång.

 

Med vänliga hälsningar,


Darius Stenberg
VD
AU Holding

 

Disclaimer/Ansvarsfriskrivning

Detta dokument är inte för användning av privatpersoner som underlag till beslut inför investeringar. Det är ett VD brev, där alla iakttaganden och åsikter är Darius Stenbergs egna. Denna information är endast en överblick över olika faktorer som påverkar AU Holdings (och dess dotterbolag) verksamhet, deras utveckling och deras påverkan på bolaget utifrån information som Darius Stenberg själv tagit del av och som Darius Stenberg bedömer som tillförlitlig, men som han inte har kontrollerat. Dessa faktorers påverkan på bolaget och dess verksamheter är endast en uppskattning utav Darius Stenberg och helt utifrån Darius Stenbergs perspektiv, och inga garantier lämnas att påverkan sker eller kommer ske såsom Darius Stenberg i egenskap av VD och författare av detta brev förutspår. Det är inte och ska inte tolkas som ett erbjudande att sälja, köpa eller teckna några investeringar. Darius Stenberg grundar detta dokument på information från källor han anser vara tillförlitliga, men som inte har kontrolleras. Darius Stenberg lämnar inga garantier och tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Åsikter och bedömningarna kan ändras utan föregående meddelande. Darius Stenberg antar ingen garanti för de uppgifter som lämnas i denna rapport och kommer att inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att någon baserat sina beslut på en åsikt eller ett uttalande i denna dokumentation eller någon försummelse. Dessutom tar varken Darius Stenberg eller AU Holding något ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, eller för förlorad vinst som någon kan ådra sig som en följd av användningen och förekomsten av den information som lämnas i denna rapport.