AU Holding: Ändringar i bokslutskommuniké för 2008


Följande ändringar har gjorts i bolagets bokslutskommuniké för 2008:

- Bolaget har vid upprättande av årsredovisningen erhållit en högre kostnad för transposter än vad tidigare beräknats. Kostnaden för transposter som redovisas under övriga externa kostnader har därmed ökat med 106.250 kronor.

- I bokslutskommunikén har även ränteintäkter och räntekostnader förändrats efter genomgång av respektive intäkt och kostnadsposts verkliga utfall.


I övrigt är bokslutskommunikén liktydig med tidigare publicerad version. För att läsa bokslutskommunikén, se Finansiella Rapporter.


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.