VD brev, maj 2009

 

Bästa aktieägare,


I det förra VD brevet pratade jag om guldpriset och dess påverkan på bolaget. I detta brev kommer jag att ge en generell överblick av Kinas guldmarknad.


Kina är i dagsläget världens största guldproducent. Det senaste decenniet har Australiens guldproduktion minskat med 32 % och Sydafrikas med 42 % samtidigt som den totala guldproduktionen ökat med 40 %. Ökningen beror till stor del på Kina. Kinas Ministry of Industry uppskattar årets utvinning till 290 ton guld, vilket skulle motsvara en ökning med
3 % i förhållande till 2008. De verifierade guldreserverna i Kina uppgår enligt myndigheterna till ca 4 600 ton guld, och väntas öka med ca 800 ton under 2009. Detta skulle dock innebära att världens största guldproducent endast är på 7:e plats när det gäller oexploaterade guldreserver. Guld är viktigt för Kina, både som en tillgång och symboliskt, och stora satsningar görs för att utveckla branschen. Nyligen meddelade myndigheterna i Kina att man köpt 454 ton guld under 5 år samt att guldreserverna nu uppgår till 1054 ton. Fem kinesiska guldproducenter är nu listade på Shanghai och Hong Kong börserna, kinesiska guldbolag investerar i australiensiska guldproducerande bolag, och den statliga kontrollen över guldet minskar. De närmaste åren kommer branschen att ändra karaktär och bli större och bättre strukturerad.


AU Holding har endast handlat med mindre mängder skrotguld i Kina hittills. Det bedöms finnas stora mängder skrotguld och en omfattande handel med gamla smycken. Storleken på denna marknad är dock svår att uppskatta. Även primitiv raffinering, där en renhetsgrad på endast ca 99 % uppnås, sker i viss utsträckning. Det utvunna guldet används sedan till smycken och kommer inte in i den officiella statistiken. Enligt de undersökningar som bolaget gjort är marknaden dock mycket stor och i förändring.


Trots den fortsatt goda tillväxten i Kina så finns det indikationer på en ökande guldskrothandel. Arbetslösheten växer, många fabriker har stängt och guldpriset är på historiskt höga nivåer. Kinas regering satsar stort på landets guldbransch med investeringar i gruvbolag i andra länder, subventioner till lokala aktörer och olika lättnader i lagstiftningen kring guld som ska ge tillväxt i branschen. Det höga guldpriset har ökat konkurrensen på marknaden med bättre priser och fler aktörer (guldpriset har ökat från ca 150 RMB/gram till drygt 240 RMB/gram som högst de senaste 2 åren). Guld har alltid varit en eftertraktad metall i Kina, och i orostider blir den än viktigare. Mängderna skrotguld som allmänheten säljer väntas öka, och kundernas medvetenhet väntas också bli större när handeln blir mer rumsren.


Precis som i många andra branscher i Kina kommer guldbranschen att gå från att vara delvis inofficiell till att vara helt officiell med fungerande reglering, marknadsmässig konkurrens och större tillit från allmänheten. Detta innebär att det finns stor potential för AU Holding att utöka verksamheten i Kina med handel av skrotguld. AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology Co., Ltd., har som ett av mycket få utländska bolag alla nödvändiga licenser för att bedriva handel med guldskrot i Kina.


Med detta avslutar jag denna månads brev, och jag tackar för intresse denna gång.


Med vänliga hälsningar,


Darius Stenberg
VD
AU Holding

 

Disclaimer/Ansvarsfriskrivning

Detta dokument är inte för användning av privatpersoner som underlag till beslut inför investeringar. Det är ett VD brev, där alla iakttaganden och åsikter är Darius Stenbergs egna. Denna information är endast en överblick över olika faktorer som påverkar AU Holdings (och dess dotterbolag) verksamhet, deras utveckling och deras påverkan på bolaget utifrån information som Darius Stenberg själv tagit del av och som Darius Stenberg bedömer som tillförlitlig, men som han inte har kontrollerat. Dessa faktorers påverkan på bolaget och dess verksamheter är endast en uppskattning utav Darius Stenberg och helt utifrån Darius Stenbergs perspektiv, och inga garantier lämnas att påverkan sker eller kommer ske såsom Darius Stenberg i egenskap av VD och författare av detta brev förutspår. Det är inte och ska inte tolkas som ett erbjudande att sälja, köpa eller teckna några investeringar. Darius Stenberg grundar detta dokument på information från källor han anser vara tillförlitliga, men som inte har kontrolleras. Darius Stenberg lämnar inga garantier och tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Åsikter och bedömningarna kan ändras utan föregående meddelande. Darius Stenberg antar ingen garanti för de uppgifter som lämnas i denna rapport och kommer att inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att någon baserat sina beslut på en åsikt eller ett uttalande i denna dokumentation eller någon försummelse. Dessutom tar varken Darius Stenberg eller AU Holding något ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, eller för förlorad vinst som någon kan ådra sig som en följd av användningen och förekomsten av den information som lämnas i denna rapport.