Pressmeddelande den 1 juni 2009


Kallelse till årsstämma i AU Holding AB (publ.)

Aktieägarna i AU Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2009 kl. 10.00 på Textilgatan 43, 3tr, Stockholm.


Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 24 juni 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 juni 2009 kl. 16.00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 24 juni 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg,VD, Tel/mobil: 0708237206, darius.stenberg@auholding.se


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter som ska väljas på stämman.
10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 10: Huvudägarna föreslår att styrelseledamöterna samt styrelseordförande skall erhålla arvode enligt fastställd räkning. Revisor föreslås erhålla arvode enligt fastställd räkning.

P. 11: Huvudägarna föreslår omval av Darius Stenberg, Rein metsik och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter och omval av Danuta Stenberg som styrelseordförande. Börje Bengtsson är inte tillgänglig för omval till styrelsen.

P. 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 14.500.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 43.500.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


Stockholm, juni 2009
AU Holding AB (publ)
Styrelsen