AU Holding: Pressmeddelande den 27 maj 2009


Resultat av årsstämma 2009


Styrelsen:

Styrelsen ska bestå utav Danuta Stenberg som styrelseordförande, samt utav Darius Stenberg, Linus Lindgren och Rein Metsik som ordinarie ledamöter.


Revisorer:

Som revisorer valdes:
Byråval: Ernst & Young AB, 556053-5873, Box 7850, 103 99 Stockholm

Huvudansvariga revisorer:
Niklas Johansson, Box 7850, 103 99 Stockholm (821203-4931)
Anders Lindby, Box 7850, 103 99 Stockholm (531111-0257)


Emission:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 14.500.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 43.500.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.