VD brev, augusti 2009

 


Bästa aktieägare,


Efter sommaren återupptar jag nu VD breven. I det förra VD brevet gav jag en generell överblick av Kinas guldmarknad. I detta månadsbrev kommer jag att beskriva guldprisets utveckling under sommaren.


I kristider är guld generellt ansett vara en trygg hamn för placerare. Detta har man kunnat se även i denna kris, då guldpriset under nått mycket höga höjder, med ett rekord under mars månad 2008 då guldpriset var så högt som 1000 USD per troy ounce (31,1035 gram). I februari i år steg priset återigen till drygt 990 USD/oz, och har sedan dess legat på runt 950 USD/oz. Kombinerat med en stark dollar var priset i februari rekorddyrt i kronor och ett gram guld kostade 285 sek.


Under sommaren har kronan stigit mot dollarn, vilket har lett till en minskning i guldpriset i kronor räknat, och ett gram guld kostar i dagsläget 216,50 sek. Guldpriset har varierat relativt kraftigt under sommaren: Den 1:a juni var priset uppe i 987 USD/oz, och den 13 juli var priset nere i 908 USD/oz, för att sedan återhämta sig under augusti och pendla runt ca 940 USD/oz. Dollarn var uppe i nästan 8 sek/usd i mitten av juni och gick ner till 7,0164 sek/usd mot slutet av augusti.


En av orsakerna till att guldpriset har varit instabilt och inte stigit ytterligare är den förnyade tron hos allmänheten och media på världsekonomin. Stigande aktiekurser, ett stigande oljepris (oljepriset i USD/fat har gått från ca 35 USD/fat i början av året till drygt 70 USD/fat under sommaren) och positiva rapporter från bolag världen över pekar mot att en vändning av konjunkturen är närstående. Detta har återspeglats i handeln med investeringstackor, där mängden långtidsinvesterare minskat, och efterfrågan på investeringsguldtackor minskat, både i Europa och i Asien.


Guldpriset väntas vara relativt stabilt under de kommande veckorna, men prisutvecklingen kommer att bero starkt på dollarns utveckling. Tidigare under sommaren steg guldpriset snabbt till 972 USD/oz efter att dollarn försvagades mot Euron, vilket troligtvis var relaterat till att investerare trädde ur amerikanska stadsobligationer efter positiva data om den amerikanska ekonomin, vilket medförde en stor försäljning av dollar. Guldproduktionen i Sydafrika har minskat ytterligare under juni; jämfört med förra året var den 12,2 % lägre i år. Detta innebär att Sydafrika nu gått ner till att vara den tredje största producenten av guld i världen, efter Kina och USA, och experter tror att också Australien kommer att gå om Sydafrika inom kort. En strejk bland guldgruvarbetare i Sydafrika kunde undvikas genom att fackföreningar och arbetsgivare kommit överrens om en löneökning på mellan 9 till 10,5 % (officiell inflationstakt är 8 %).


De europeiska centralbankerna har kommit överrens om att sälja max 400 ton guld per år under fem år (träder i kraft den 27e september). Tidigare överenskommelse låg gränsen på 500 ton per år, men man kom inte ens nära den gränsen. World Gold Council (WGC) meddelade nyligen att centralbankerna fram till 24e juli 2009 (under föregående överenskommelse) hade sålt sammanlagt 140 ton, varav Franska centralbanken sålt mest, 79 ton, och Sverige var på fjärde plats med en försäljning på 9 ton.


WGC meddelade också att efterfrågan på guld under andra kvartalet minskat med 9 % till den lägsta nivån på 6 år, främst på grund av minskad efterfrågan inom smyckeproduktion (22 % lägre än året innan) och industri (21 % lägre än året innan). Efterfrågan på guld har hållits uppe av investerare under krisen, och WGC uppskattar att ca hälften av efterfrågan på guld nu kommer från investerare. Under andra kvartalet köpte investerare 222,4 ton guld (46 % mer än året innan). Efterfrågan på guld i Indien, normalt sett väldens största konsument, föll med 38 %, troligtvis relaterat till det höga priset och dåligt väder, som leder till högre matpriser. Efterfrågan föll generellt i Asien, med Kina som undantag där en ökning med 11 % noterades. Tyskland var den största konsumenten av investeringsguldtackor med en volym på 28 ton.


Guldprisets fluktuationer har för bolaget medfört en ovanligt stor handel med ädelmetaller under sommarmånaderna. De snabba prisförändringarna har ökat behovet inom bolaget att snabbt omsätta både metaller och valutor. Marginalerna inom handeln med ädelmetaller har haft större variationer än normalt på grund av längre ledtider under sommaren och variationerna i guldpriset och valutorna. Försäljningen av skrot från allmänheten var fortsatt hög.


Med detta avslutar jag denna månads brev, och jag tackar för intresse denna gång.


Med vänliga hälsningar,


Darius Stenberg
VD
AU Holding

 

Disclaimer/Ansvarsfriskrivning


Detta dokument är inte för användning av privatpersoner som underlag till beslut inför investeringar. Det är ett VD brev, där alla iakttaganden och åsikter är Darius Stenbergs egna. Denna information är endast en överblick över olika faktorer som påverkar AU Holdings (och dess dotterbolag) verksamhet, deras utveckling och deras påverkan på bolaget utifrån information som Darius Stenberg själv tagit del av och som Darius Stenberg bedömer som tillförlitlig, men som han inte har kontrollerat. Dessa faktorers påverkan på bolaget och dess verksamheter är endast en uppskattning utav Darius Stenberg och helt utifrån Darius Stenbergs perspektiv, och inga garantier lämnas att påverkan sker eller kommer ske såsom Darius Stenberg i egenskap av VD och författare av detta brev förutspår. Det är inte och ska inte tolkas som ett erbjudande att sälja, köpa eller teckna några investeringar. Darius Stenberg grundar detta dokument på information från källor han anser vara tillförlitliga, men som inte har kontrolleras. Darius Stenberg lämnar inga garantier och tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Åsikter och bedömningarna kan ändras utan föregående meddelande. Darius Stenberg antar ingen garanti för de uppgifter som lämnas i denna rapport och kommer att inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att någon baserat sina beslut på en åsikt eller ett uttalande i denna dokumentation eller någon försummelse. Dessutom tar varken Darius Stenberg eller AU Holding något ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, eller för förlorad vinst som någon kan ådra sig som en följd av användningen och förekomsten av den information som lämnas i denna rapport.