AU Holding: Pressmeddelande den 31 augusti 2009

 

Delårsrapport för perioden 01.01.2009 – 30.06.2009

 

-    Omsättningen för perioden uppgick till 86,8 Mkr (71,6) vilket motsvarar en ökning med 21 %.


-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 2 953 tkr (1 094), en ökning med 170 %.


-    Soliditeten är hög och uppgick vid periodens slut till 74 % (51 %).


-    Förädlingsverksamheten i Sverige växer och står för en betydande del av verksamheten.

 

 

Nyckeltal för koncernen 2009.06.30 (2008.06.30):

Rörelsens intäkter 86 757 844 kr (71 655 994)
Rörelsens kostnader – 83 805 811 kr (– 70 562 071)
Rörelseresultat 2 952 811 kr (1 093 923)
Resultat före skatt 2 539 569 kr (681 458)
Kassa och bank 1 010 572 kr (2 121 298)
Balansomslutning 23 791 178 kr (29 017 116)
Eget kapital 17 549 252 kr (14 909 078)
Rörelsemarginal (1) 3,4 % (2)
Soliditet (2) 74 % (51)
Antal anställda 15 pers. (18 pers.)


(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2009 – 30.06.2009 (Alla siffror i tkr):


Kina

Nettoomsättning 12 214 (17 622)
Bruttovinst 2 105 (2 329)
Rörelseresultat 1 285 (1 029)


Tyskland

Nettoomsättning 11 174 (10 759)
Bruttovinst 1 096 (1 073)
Rörelseresultat 664 (573)


Sverige

Nettoomsättning 63 307 (43 275)
Bruttovinst 2 255 (1 517)
Rörelseresultat 1 525 (459)


Övriga kostnader AU Holding: - 521 (- 566)
Siffrorna är approximativa.

 

Årets första sex månader


Omsättningen i Kina har minskat från 17 622 tkr till 12 214 tkr främst på grund av att kunder nu väljer palladiumbaserade legeringar med låga halter av guld. Dessa legeringar är billigare, vilket påverkar omsättningen men inte bruttovinsten och rörelseresultatet för verksamheten på den kinesiska marknaden. Ledningen har för avsikt att påbörja verksamhet med raffinering och handel med ädelmetaller i Kina. Inga väsentliga investeringar kommer att krävas för att påbörja denna verksamhet.


Förädlingsverksamheten (raffineringstjänster och handel med finguld) utgör nu en betydande del av verksamheten i Sverige. Denna verksamhet förväntas fortsätta växa. Förädlingsverksamheten är mindre personalintensiv vilket har medfört minskade personalkostnader.


I samband med att förädlingsverksamheten står för en allt större del av verksamheten har finansieringsbilden förändrats. Detta påverkar såväl lånebilden som sammansättningen av bolagets tillgångar. Det har lett till en högre soliditet och en konsolidering av bolagets upplåning.


Bolagets kassa har under perioden minskat från 2 632 871 sek till 1 010 572 sek. Balansräkningens kassa återspeglar dock inte bolagets likvida medel då bolaget handlar med ädelmetaller som är att likställa med kontanter. Kassan kan därför variera kraftigt på daglig basis, men återspeglar inte bolagets likvida situation. I dagsläget finns inget behov att utöka kassan genom nyemission.


Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av redogörelsen för tredje kvartalet ska vara den 16 november 2009.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Antal utestående aktier: 145 420 875 st.

 

AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.