VD brev, september 2009

 

Bästa aktieägare,


I detta VD brev är guldet ännu en gång i fokus. Pådrivet av ett ökande oljepris (nyligen uppe vid 73 USD/fat) och en stärkt Euro (över 1,4750 USD/EUR) har guldpriset passerat den viktiga 1000 USD/Oz gränsen vid flera tillfällen, och var som högst uppe i 1024 USD/Oz. Det är det högsta priset på 18 månader.


På dessa höga nivåer har efterfrågan från investerare minskat. International Monetary Fund (IMF) har dessutom meddelat att de kommer att sälja guld värt ca 13 miljarder USD. De kommer att sälja av en åttondel av sitt innehav (403,3 ton av 3200 ton). Samtidigt sade representanter från smyckebranschen i Italien att efterfrågan på smycken i Italien, Europas största marknad, i år kommer att vara 25-30 procent lägra än i 2008, vilket minskar efterfrågan på guld.


I sin senaste analys (Gold Survey 2009 – Update 1) beräknade GFMS av snittkostnaden för att producera 1 ounce under andra kvartalet varit 608 USD vilket är det näst högsta någonsin (efter tredje kvartalet 2008).


Det höga priset på guld och stora fluktuationer i SEK/USD och SEK/EUR kurserna har lett till ett instabilt guldpris i kronor räknat. Detta i sin tur har påverkat den dagliga verksamheten då kunder i större utsträckning försöker pricka in vissa priser och själva börjat spekulera i guldpriset. Då den kinesiska yuenen är starkt knuten till dollarn har guldpriset i yuen räknat stigit markant den senaste tiden, vilket resulterat i en viss återhållsamhet från kunder i Kina, samt en övergång till legeringar med lägre guldhalt. Handeln med skrotguld har varit på fortsatt höga nivåer.


Med detta avslutar jag denna månads brev, och jag tackar för intresse denna gång.


Med vänliga hälsningar,


Darius Stenberg
VD
AU Holding

 

Disclaimer/Ansvarsfriskrivning


Detta dokument är inte för användning av privatpersoner som underlag till beslut inför investeringar. Det är ett VD brev, där alla iakttaganden och åsikter är Darius Stenbergs egna. Denna information är endast en överblick över olika faktorer som påverkar AU Holdings (och dess dotterbolag) verksamhet, deras utveckling och deras påverkan på bolaget utifrån information som Darius Stenberg själv tagit del av och som Darius Stenberg bedömer som tillförlitlig, men som han inte har kontrollerat. Dessa faktorers påverkan på bolaget och dess verksamheter är endast en uppskattning utav Darius Stenberg och helt utifrån Darius Stenbergs perspektiv, och inga garantier lämnas att påverkan sker eller kommer ske såsom Darius Stenberg i egenskap av VD och författare av detta brev förutspår. Det är inte och ska inte tolkas som ett erbjudande att sälja, köpa eller teckna några investeringar. Darius Stenberg grundar detta dokument på information från källor han anser vara tillförlitliga, men som inte har kontrolleras. Darius Stenberg lämnar inga garantier och tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Åsikter och bedömningarna kan ändras utan föregående meddelande. Darius Stenberg antar ingen garanti för de uppgifter som lämnas i denna rapport och kommer att inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att någon baserat sina beslut på en åsikt eller ett uttalande i denna dokumentation eller någon försummelse. Dessutom tar varken Darius Stenberg eller AU Holding något ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, eller för förlorad vinst som någon kan ådra sig som en följd av användningen och förekomsten av den information som lämnas i denna rapport.