AU Holding: Pressmeddelande den 16 november 2009


Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2009 – 30.09.2009


-    Omsättningen för perioden uppgick till 128,5 Mkr (103,1) vilket motsvarar en ökning med 25 %.


-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1517 tkr (1 097), en ökning med drygt 38 %.

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2009 – 30.09.2009 (Alla siffror i tkr):


Kina

Nettoomsättning 17 120 tkr (23 600)
Bruttovinst 2 702 tkr (3 130)
Rörelseresultat 1 370 tkr (1 180)


Tyskland

Nettoomsättning 14 669 tkr (12 510)
Bruttovinst 1 235 tkr (1 247)
Rörelseresultat 587 tkr (666)


Sverige

Nettoomsättning 96 716 tkr (67 090)
Bruttovinst 1 920 tkr (1 247)
Rörelseresultat 522 tkr (501)


Övriga kostnader AU Holding: - 960 tkr (- 849)
Siffrorna är approximativa.


Antalet utestående aktier: 145 420 875

 

Årets tredje kvartal

Omsättningen under årets tredje kvartal har varit god. Höga metallpriser har gett en fortsatt stor handel med guld. Försäljningen av dentala legeringar har varit låg under perioden vilket är vanligt under tredje kvartalet. Stora fluktuationer i guldpriset och valutorna har dock påverkat bolaget negativt under perioden, vilket har lett till ett negativt rörelseresultat under perioden. Stark tillväxt i handeln med finguld har lett till en större känslighet för dessa fluktuationer. Denna exponering har dock åtgärdats efter periodens [url="https://shemale-dating.org"]shemale kontakte[/url] utgång.


Årets första nio månader

Omsättningen under årets nio första månader har varit bra och ökat med 25 % i förhållande till samma period 2008. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster står för större delen av omsättningsökningen. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positivt.

Guldpriset har varit fortsatt högt under året vilket har lett till en ökning av försäljningen av raffineringstjänster. Förädlingsverksamheten (raffineringstjänster och handel med finguld) utgör nu en betydande del av verksamheten i Sverige. Denna verksamhet förväntas fortsätta växa. Förädlingsverksamheten är mindre personalintensiv vilket har medfört minskade personalkostnader.

Verksamheten i Kina är stabil. Marginalerna har ökat och lönsamheten har förbättrats. Arbetet med registreringar i Kina fortsätter och går framåt. Försäljningen i Kina uppgick för perioden till 17 120 tkr (23 600). Omsättningsminskningen beror framför allt på att dentala laboratorier nu i större utsträckning väljer legeringar med låga guldhalter då guldpriset ökat. Försäljningen på den tyska marknaden är stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 14 669 tkr (12 510) under perioden, en ökning med 17 %. Försäljningen av dentala legeringar på den svenska marknaden har minskat i förhållande till samma period förra året. Detta bl.a. på grund av den dentalreform som trädde i kraft 2008 samt på grund av de höga ädelmetallpriserna.


Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2009 samt bokslutskommunikén för 2009 ska vara den 26 februari 2010.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.