VD brev november - Lägesrapport i AU Holding.

 

Kära aktieägare,


De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 – 30.09.2009. Då jag inte haft möjlighet att svara alla personligen vill jag därför ägna novembers VD-brev åt att förtydliga situationen.


Det tredje kvartalet är historisk svagt på grund av sommaruppehållen i de flesta branscher. Detta förklarar att försäljningen av dentalguld varit lägre under detta kvartal än årets två första.


Vinstmarginalen per land beror mycket på vilken typ av varor som säljs. I Kina är marginalen procentuellt högre eftersom kunder i Kina i större utsträckning nu valt att köpa legeringar som innehåller mindre guld. Detta innebär att priset per sålt gram minskar, men marginalen i kronor räknat är bibehållen, vilket leder till en högre procentuell marginal. Till Tyskland säljs legeringar med högre halt guld i genomsnitt, vilket gör priset per gram högre, och marginalen mindre i procent. Sverige utgör ett undantag, och jag återkommer till det längre ner.

 

Dentala ädelmetallegeringar


Försäljningen av dentala legeringar på den svenska marknaden har minskat i förhållande till samma period förra året. Den dentalreform som trädde i kraft 2008 har haft båda positiv och negativ inverkan på marknaden för tandguld i Sverige. Reformen är utformad på ett sätt som inte gynnar användningen av guld för restaurationer inom tandvården, vilket är negativt. Dock har subventioneringen av tandvård i Sverige lett till att branschen i sin helhet inte påverkats alltför mycket av lågkonjunkturen och finanskrisen, utan hållits flytande. Detta har lett till att vi har sett en viss minskning i försäljningen av dentalguld i Sverige som vi tror kommer att bestå, då minskningen inte beror på lågkonjunkturen, och då metallpriserna är fortsatt höga samt då Sverige är en mycket mogen och saturerad marknad.


Försäljningen av dentala legeringar i Tyskland har haft endast en mindre ökning, detta främst för att tandvårdsbranschen där påverkats i större utsträckning än i Sverige av lågkonjunkturen och finanskrisen. Marknaden i sin helhet har minskat, men vår försäljning har trots detta visat en mindre tillväxt, vilket vi är glada för. När marknaden återhämtar sig och återgår till det normala, samt att branschen tillväxt sätter fart igen, bör försäljningen i Tyskland öka.


Försäljningen av dentala legeringar i Kina är stabil. Omsättningen i kronor räknat har minskat, men detta på grund av att kunder i Kina i allt större utsträckning väljer legeringar med lägre ädelmetallhalt, och således ett lägre grampris, vilket påverkar omsättningen. Detta påverkar dock inte marginalerna. Tandvårdsbranschen i Kina har påverkats av lågkonjunkturen och finanskrisen. Branschen är i stor utsträckning beroende av exporten till USA och Europa, och marknaden där har påverkats starkt av krisen. Detta till trots har AU Holding kunnat bibehålla en stabil försäljning och lönsamhet. När branschen återhämtar sig och återgår till normal verksamhet och normal tillväxt, bör även AU Holdings försäljning öka.


I Kina arbetar bolaget löpande med registreringar, och vid varje erhållen registrering har vi kunnat utöka vår försäljning till nya kundgrupper. Vissa registreringar har större betydelse än andra, och just nu arbetar vi med registreringar som, när de är klara, kommer att ge oss möjlighet att sälja direkt till sjukhus och andra större aktörer med förmånliga (och troligtvis unika) villkor. Detta skulle innebära en väsentlig ökning av försäljningen i Kina enligt bolagets analyser. När detta kommer att bli klart är dock svårt att förutspå på grund av de komplicerade och svåröverskådliga rutiner för registrering som krävs i Kina. Så fort det blir klart kommer vi självklart att meddela marknaden om detta.

 

Förädlingsverksamheten


Sverige utgör som jag nämnde ovan ett undantag vad gäller marginaler, då större delen av omsättningen i Sverige utgörs av förädlingsverksamhet (försäljning av raffineringstjänster samt handel med finguld). Marginalen på denna typ av verksamhet är lägre än vid försäljning av dentalguld, men volymerna är mycket större. Att marginalen för den svenska verksamheten under perioden var låg beror till stor del på stora fluktuationer i metallpriser och valutor som påverkat bolaget. Marginalen i detta segment, förädlingstjänster, är högre normalt sett, och kommer troligtvis även vara det på lång sikt.


Då förädlingsverksamheten (försäljning av raffineringstjänster samt handel med finguld) står för en allt större del av bolagets verksamhet har bolagets exponering och känslighet för förändringar i metallpriser och valutor förändrats. Under året har vi haft en stark tillväxt inom detta segment, vilket tydligt återspeglats i omsättningen. Detta innebär två saker:


1. Att kursen på olika valutor och metaller på bokslutsdagen, samt hur bolagets lager, metallkonto, kassa och skulder i olika valutor ser ut på bokslutsdagen, i större utsträckning påverkar bolagets balans- och resultaträkning. Då vi omsätter vårt lager snabbt (även mycket snabbt om man ser till ädelmetallbranschen) är det inte möjligt för oss att anpassa alla flöden efter fyra olika bokslutsdagar.


2. Under året har tillväxten i detta segment inneburit vissa förändringar i verksamheten. Vissa kostnader har minskat och vissa har ökat. men framförallt har vi aktivt arbetat på att anskaffa nya kunder, något som ibland leder till att balansen mellan skulder och tillgångar rubbas. När vi t.ex. fått större leveranser av guld från nya kunder bokats dessa upp som skulder i metall, och värdet på dessa påverkas av såväl metallpriserna som valutorna, samt av vilken inkurans/osäkerhet som måste bokas upp. Vi säkrar inte varje enskild transaktion då detta är alldeles för tids- och resurskrävande (samt inte ger någon egentlig säkerhet), utan ser till att ha en balans mellan tillgångar och skulder i metall för att inte påverkas av fluktuationerna. När nya kunder börjar leverera metaller tar det dock ett tag att anpassa verksamheten till det. Detta innebär att det kan förekomma kortsiktiga svängningar i resultatet, utan att detta påverkar bolagets långsiktiga rörelseresultat.

 

Jag ser därför inte det tredje kvartalets negativa rörelseresultat som en stor sak, utan vet att det påverkas av många faktorer. Jag tror heller inte att detta kommer återspeglas i kommande rapporter. Däremot får vi acceptera att vi nu har en verksamhet som kortsiktigt påverkas mer av vad som händer i världen och av metallpriser och valutor. Vi har anpassat verksamheten efter rådande läge med goda resultat. Under årets två första kvartal gjorde vi bra vinster, och under det tredje kvartalet tappade vi en del. På nio månader ligger dock rörelseresultatet på 1 517 tkr, vilket kan jämföras med helåret 2008 då rörelseresultatet uppgick till 1 389 tkr. Vi har således anpassat verksamheten efter det rådande makro- och mikroekonomiska läget med bibehållen tillväxt i både omsättning och rörelseresultat, vilket jag är glad för.


Jag ser positivt på framtiden och har stark tilltro till AU Holdings framtid. Bolaget har en stabil och lönsam försäljning av dentalguld i Sverige, en lönsam försäljning av dentalguld i Tyskland med tillväxtpotential och en stabil försäljning av dentalguld med bibehållen lönsamhet i Kina där bolaget även har stor tillväxtpotential och en unikt position. AU Holding har också etablerat en stark position på den svenska marknaden för raffineringstjänster och handel med finguld med ökande volymer, bibehållen lönsamhet och stor tillväxtpotential i både omsättning och lönsamhet.

 

Jag hoppas att denna uppdatering förtydligat bolagets situation, och jag ser fram emot en fortsatt spännande utveckling i AU Holding!


Mvh,


Darius Stenberg
VD
AU Holding AB (publ.)

 

Disclaimer/Ansvarsfriskrivning

Detta dokument är inte för användning av privatpersoner som underlag till beslut inför investeringar. Det är ett VD brev, där alla iakttaganden och åsikter är Darius Stenbergs egna. Denna information är endast en överblick över olika faktorer som påverkar AU Holdings (och dess dotterbolag) verksamhet, deras utveckling och deras påverkan på bolaget utifrån information som Darius Stenberg själv tagit del av och som Darius Stenberg bedömer som tillförlitlig, men som han inte har kontrollerat. Dessa faktorers påverkan på bolaget och dess verksamheter är endast en uppskattning utav Darius Stenberg och helt utifrån Darius Stenbergs perspektiv, och inga garantier lämnas att påverkan sker eller kommer ske såsom Darius Stenberg i egenskap av VD och författare av detta brev förutspår. Det är inte och ska inte tolkas som ett erbjudande att sälja, köpa eller teckna några investeringar. Darius Stenberg grundar detta dokument på information från källor han anser vara tillförlitliga, men som inte har kontrolleras. Darius Stenberg lämnar inga garantier och tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Åsikter och bedömningarna kan ändras utan föregående meddelande. Darius Stenberg antar ingen garanti för de uppgifter som lämnas i denna rapport och kommer att inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att någon baserat sina beslut på en åsikt eller ett uttalande i denna dokumentation eller någon försummelse. Dessutom tar varken Darius Stenberg eller AU Holding något ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, eller för förlorad vinst som någon kan ådra sig som en följd av användningen och förekomsten av den information som lämnas i denna rapport.