AU Holding: Pressmeddelande den 08 december 2009

 

AU Holding omorganiserar i Kina


AU Holding har beslutat att ändra strategi för verksamheten i Kina. Tidigare har försäljning av AU Holdings produkter i Kina skett på två sätt; dels genom export från Alldental i Sverige via bolagets Representative Office i Kina, och dels direkt från Alldentals dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd (Alldental MT). Av den totala omsättningen i Kina står försäljningen från Alldental i Sverige för merparten.


Försäljningen som sker genom export från Sverige går fortsatt starkt då den främst riktar sig till internationella aktörer i Kina, medan försäljningen från Alldental MT minskat väsentligt under det fjärde kvartalet. Detta främst på grund av att den kinesiska yuanen är bunden till dollarn, vilket gör att ett högt guldpris i USD leder till ett mycket högt guldpris i RMB räknat. Som vi tidigare nämnt har detta lett till att kunder i Kina gått över från legeringar med hög guldhalt till mindre ädla legeringar. Kunder som bara agerar lokalt i Kina har påverkats starkt av guldprisets uppgång och har därför i stor utsträckning migrerat till andra alternativa produkter. Då detta skifte bedöms vara representativt för trenden i branschen i Kina, samt då arbetet med registreringar lokalt inte går framåt snabbt nog har styrelsen därför beslutat att stänga Alldental MT och istället satsa på utveckling av exporten från Sverige till den kinesiska marknaden.


De laboratorier som väljer att importera legeringar istället för att köpa dem i Kina är laboratorier som främst arbetar mot exportmarknaden. Detta segment av den kinesiska dentalbranschen har en kraftig tillväxt. Det har påverkats av den globala lågkonjunkturen men ser nu en återhämtning. Trenden inom dentalbranschen i västvärlden är att köpa tjänster från andra länder, främst från Kina.


AU Holding fokuserar på så sätt på den del av dentalbranschen i Kina som har starkast tillväxt.


Avvecklingen av Alldental MT innebär att AU Holding kommer ha lägre kostnader i Kina, men ändå en fortsatt god möjlighet att utveckla försäljningen till internationella aktörer i Kina genom bolagets Representative Office. Däremot kommer bolaget ej längre satsa på att leverera till lokala kinesiska aktörer, vilket inte bedöms påverka rörelseresultatet mer än marginellt, men däremot minska omsättningen i Kina med ca 30%.

 

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.