VD brev januari 2010

 

Kära aktieägare,


Detta är årets första VD brev, och det första efter ledigheterna kring jul och nyår.

 

I december 2009 tog styrelsen beslutet att ändra strategi för verksamheten i Kina. Tidigare har försäljningen av bolagets produkter skett både från Alldental i Sverige till Kina, samt från det helägda dotterbolaget Alldental MT i Kina. Alldental MT började avvecklas i december och är nu mitt i avslutningsprocessen. Fokus ligger nu på försäljning till Kina från Sverige genom det Representative Office som Alldental har i Peking. De kunder som väljer att importera legeringar är de som snabbast återhämtat sig efter krisen och som påverkats minst av det höga guldpriset.


Det är givetvis tråkigt att behöva lägga ner bolaget i Kina efter så mycket arbete, men vi är väldigt glada över att ha kunnat reagera så snabbt och dynamiskt på förändringarna i marknaden och kunnat anpassa verksamheten därefter. Au Holding fokuserar på så sätt på den del av branschen i Kina som har starkast tillväxt, och har eliminerat kostnaderna i den del av verksamheten där marknaden sviktat. Nu kommer mer arbete läggas ner på exporten från Sverige, och det goda förarbete med marknadsföring och varumärkebyggnad som gjorts under åren har lagt en stark grund för bolaget.


Guldpriset har varit fortsatt högt under december och januari. Efter att ha nått toppar på drygt 1200 USD/Oz har guldpriset legat runt 1100 USD/Oz. Nyligen fick Barack Obamas tal om begränsningar på bankers storlek och risktagande metallpriser att falla på bred front. En förstärkning av den amerikanska dollarn mot euron satte press på guldpriset, och Kinas åtgärder för att bromsa landets ekonomiska tillväxt (+10,7 % under det fjärde kvartalet), som innebär att pengar kommer att bli dyrare, trycke ner guldpriset. Oroligheter i Euroområdet, där den ekonomiska situationen i bl.a. Grekland, Irland, Portugal och även Spanien oroar, kan komma att försvaga Euron mot dollarn ytterligare och på så sätt driva ner guldpriset på kort sikt.


Med detta avslutar jag månadens VD-brev och ser fram emot ett spännande 2010.

 

Mvh,

Darius Stenberg
VD
AU Holding AB (publ.)


Disclaimer/Ansvarsfriskrivning

Detta dokument är inte för användning av privatpersoner som underlag till beslut inför investeringar. Det är ett VD brev, där alla iakttaganden och åsikter är Darius Stenbergs egna. Denna information är endast en överblick över olika faktorer som påverkar AU Holdings (och dess dotterbolag) verksamhet, deras utveckling och deras påverkan på bolaget utifrån information som Darius Stenberg själv tagit del av och som Darius Stenberg bedömer som tillförlitlig, men som han inte har kontrollerat. Dessa faktorers påverkan på bolaget och dess verksamheter är endast en uppskattning utav Darius Stenberg och helt utifrån Darius Stenbergs perspektiv, och inga garantier lämnas att påverkan sker eller kommer ske såsom Darius Stenberg i egenskap av VD och författare av detta brev förutspår. Det är inte och ska inte tolkas som ett erbjudande att sälja, köpa eller teckna några investeringar. Darius Stenberg grundar detta dokument på information från källor han anser vara tillförlitliga, men som inte har kontrolleras. Darius Stenberg lämnar inga garantier och tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Åsikter och bedömningarna kan ändras utan föregående meddelande. Darius Stenberg antar ingen garanti för de uppgifter som lämnas i denna rapport och kommer att inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att någon baserat sina beslut på en åsikt eller ett uttalande i denna dokumentation eller någon försummelse. Dessutom tar varken Darius Stenberg eller AU Holding något ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, eller för förlorad vinst som någon kan ådra sig som en följd av användningen och förekomsten av den information som lämnas i denna rapport.