Pressmeddelande den 26 februari 2010


AU Holding: AU Holding AB (publ.) - Bokslutskommuniké för 2009

Pressmeddelandet innehåller också delårsrapporten för perioden 01.07.2009 – 31.12.2009. Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 28 maj då redogörelsen för första kvartalet 2010 kommer att presenteras.


Bokslutskommuniké för perioden 01.01.2009 – 31.12.2009

 

-    Omsättningen för 2009 uppgick till 221,7 MSEK (134) vilket motsvarar en ökning med 65 %.


-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 419 kkr (1 391).


-    Soliditeten är hög och uppgick vid periodens slut till 47 % (54).

 

Nyckeltal för koncernen 2009.12.31 (2008.12.31)


Rörelsemarginal (1) 0 % (1)
Soliditet (2) 54 % (61)
Antal anställda 9 pers (16 pers)

(1) Rörelseresultat i % av nettoomsättningen
(2) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2009 – 31.12.2009 (Alla siffror i tkr):


Kina:

Nettoomsättning: 18 610 (31 701)
Bruttovinst: 2 904 (4 020)
Rörelseresultat: 902 (1 223)


Tyskland:

Nettoomsättning: 20 321 (17 158)
Bruttovinst: 1 604 (1 683)
Rörelseresultat: 725 (910)


Sverige:

Nettoomsättning: 181 069 (85 135)
Bruttovinst: 2 924 (3 624)
Rörelseresultat: 891 (1 051)


Övriga kostnader AU Holding: - 1 276 (- 1 288)
Siffrorna är approximativa.


Fjärde kvartalet 2009

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 93,2 MSEK och rörelseresultatet var marginellt negativt. Större delen av omsättningen härrör från förädlingsverksamheten. Under fjärde kvartalet 2009 beslutade styrelsen i AU Holding att stänga dotterbolaget Alldental Metal Technology Co., Ltd. i Kina. Marknaden minskade avsevärt i och med ett högt guldpris och en för högt värderad kinesisk valuta. Detta ledde till väsentligt minskad omsättning i Kina under kvartalet men med bibehållna kostnader. AU Holding kommer nu att fokusera på den delen av den kinesiska marknaden som har bäst tillväxt, dvs de stora exportorienterade laboratorierna som importerar legeringar från väst.


2009

Omsättningen under 2009 har varit god och ökat med 65 % jämfört med 2008. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden varit hög. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är positivt. Koncernens soliditet är god, 47 % (54).

Under 2009 har försäljningen av dentala legeringar minskat något. Det finns en allmän minskning av användandet av tandguld i världen pga nya alternativa produkter samt ett högt guldpris. I Kina ledde detta till att marknaden mycket snabbt minskade väsentligt. Dock har det höga guldpriset lett till en ökad handel med finguld och förädlingstjänster vilket ökat under året.

Försäljningen på den tyska marknaden har varit fortsatt stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 20,3 Mkr (17,2) under perioden.
Efter periodens utgång:

Under de första månaderna på 2010 har verksamheten varit fortsatt stabil. Förädlingsverksamheten ligger på fortsatt höga nivåer.


Siffermaterialet har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.


AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.