VD brev februari-mars 2010

 

Kära aktieägare,


Den senaste tiden har guldpriset varit relativt stabilt. Inga större händelser som påverkar guldpriset har inträffat. Den pågående debatten om Kinas revalvering av Yuanen har inte påverkat guldpriset nämnvärt, och nyligen meddelade Yi Gang (Head of Chinese Exchange Reserve Administration) att guld aldrig kommer att utgöra en betydande del av Kinas portfölj. Därmed är det rimligt att anta att Kina inte kommer att köpa resterande del av det guld IMF säljer ut, vilket många spekulerat i, och att det istället finner sin väg till marknaden. Detta sätter press på guldpriset, men oroligheterna inom Euro-området håller priset uppe. I Euro räknat har dock guldpriset nått rekordnivåer på 27,20 €/gram i samband med en svagare valuta. Samma sak gäller det brittiska pundet, och som högst noterades ett guldpris på 24,44 £/gram.

Mängden skrotguld på den svenska marknaden har minskat något i jämförelse med topparna före jul, men kvarstår på en hög nivå. Guldpriset i sek räknat är över 260 sek/gram, och flera nya aktörer har kommit till marknaden vilket lett till att högre priser betalas för ”skrotguld” och att allmänheten fortsätter att sälja av sina guldtillgångar.

Övergången från att sälja legeringar i Kina från det lokala dotterbolaget till att sälja från Sverige till Kina har gått smidigt. Alldental arbetar nu med att utöka försäljningen och etablera nya försäljningskanaler.

Med detta avslutar jag detta VD-brev och återkommer inom kort med mer information om bolaget och de faktorer som påverkar verksamheten och guldpriset.

 

Mvh,


Darius Stenberg
VD
AU Holding AB (publ.)

 

Disclaimer/Ansvarsfriskrivning

Detta dokument är inte för användning av privatpersoner som underlag till beslut inför investeringar. Det är ett VD brev, där alla iakttaganden och åsikter är Darius Stenbergs egna. Denna information är endast en överblick över olika faktorer som påverkar AU Holdings (och dess dotterbolag) verksamhet, deras utveckling och deras påverkan på bolaget utifrån information som Darius Stenberg själv tagit del av och som Darius Stenberg bedömer som tillförlitlig, men som han inte har kontrollerat. Dessa faktorers påverkan på bolaget och dess verksamheter är endast en uppskattning utav Darius Stenberg och helt utifrån Darius Stenbergs perspektiv, och inga garantier lämnas att påverkan sker eller kommer ske såsom Darius Stenberg i egenskap av VD och författare av detta brev förutspår. Det är inte och ska inte tolkas som ett erbjudande att sälja, köpa eller teckna några investeringar. Darius Stenberg grundar detta dokument på information från källor han anser vara tillförlitliga, men som inte har kontrolleras. Darius Stenberg lämnar inga garantier och tar inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Åsikter och bedömningarna kan ändras utan föregående meddelande. Darius Stenberg antar ingen garanti för de uppgifter som lämnas i denna rapport och kommer att inte hållas ansvarig för konsekvenserna av att någon baserat sina beslut på en åsikt eller ett uttalande i denna dokumentation eller någon försummelse. Dessutom tar varken Darius Stenberg eller AU Holding något ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, eller för förlorad vinst som någon kan ådra sig som en följd av användningen och förekomsten av den information som lämnas i denna rapport.