Pressmeddelande den 18 maj 2010


Kallelse till årsstämma i AU Holding AB (publ.)

Aktieägarna i AU Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 juni 2010 kl. 09.00 på Textilgatan 43, 3tr, Stockholm.


Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 12 juni 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 12 juni 2010 kl. 16.00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 086948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 086426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 juni 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg,VD, Tel/mobil: 0708237206, darius.stenberg@auholding.se


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter som ska väljas på stämman.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande


Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 10: Huvudägarna föreslår att styrelseledamöterna samt styrelseordförande skall erhålla arvode enligt fastställd räkning. Revisor föreslås erhålla arvode enligt fastställd räkning.

P. 11: Huvudägarna föreslår omval av Darius Stenberg, Rein metsik och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter och omval av Danuta Stenberg som styrelseordförande.

P. 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 14.500.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 43.500.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


Stockholm, maj 2010
AU Holding AB (publ)
Styrelsen

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.