AU Holding: Pressmeddelande den 28 maj 2010

 

Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2010 – 31.03.2010

 

-    Omsättningen för perioden uppgick till 75,9 Mkr (35,5) vilket motsvarar en ökning med 114 %.

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 610 tkr (1 505), en minskning med ca 60 %.

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2010 – 31.03.2010 (Alla siffror i tkr):

Kina
Nettoomsättning 4 745 (6 542)
Bruttovinst 348 (1 178)
Rörelseresultat 133 (603)

Tyskland
Nettoomsättning 4 369 (7 622)
Bruttovinst 345 (748)
Rörelseresultat 123 (448)

Sverige
Nettoomsättning 66 818 (21 336)
Bruttovinst 1 808 (1 465)
Rörelseresultat 604 (765)

Övriga kostnader AU Holding: - 250 (- 310)

Siffrorna är approximativa.

Antalet utestående aktier: 145 420 875


Årets första kvartal

Omsättningen under perioden 01.01.2010 – 31.03.2010 var hög. Försäljningen av ädelmetaller och raffineringstjänster har varit extra hög främst tack vare ett högt guldpris och ökad medvetenhet om guldets värde. Försäljningen av dentalguld i Tyskland har varit fortsatt stabil. Försäljningen i Sverige har minskat ytterligare i samband med ett högt guldpris. Omsättningen i Kina har minskat jämfört med kvartal 1 2009. Dotterbolaget Alldental Metal Technology stängdes under december 2009 och detta är det första kvartalet utan den verksamheten, vilket gör att omsättningen är något lägre än tidigare men är fortsatt lönsam. Dessutom väljer kunder i Kina andra legeringar än tidigare i samband med det höga guldpriset och den globala lågkonjunkturen. Det höga guldpriset har fortsatt att dämpa tillväxten inom dentalsegmentet.


Efter periodens utgång

Efter periodens utgång har försäljningen av raffineringstjänster varit fortsatt hög. Försäljningen i Tyskland och Sverige har varit stabil. Stora fluktuationer i guldpriset och valutorna påverkar dock kunderna och bolaget måste löpande anpassa sig efter rådande läge på marknaden. Guldpriset har nått rekordnivåer i både SEK, USD och EUR räknat vilket ökar handeln med finguld och raffineringstjänster. I Kina har nya kunder tillkommit och anpassningen till att sälja från Sverige till importkunder i Kina har gått enligt plan.


Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2009 ska vara den 30 augusti 2010.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.