Pressmeddelande den 30 Augusti 2010


Kvartalsrapport för perioden 01.01.2010 – 30.06.2010

- Omsättningen för perioden uppgick till 144,9 Mkr (86,7) vilket motsvarar en
ökning med 67 %.

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 415 tkr (2 953), en minskning med ca 52 %.


Årets första kvartal

Omsättningen under perioden 01.01.2010 – 30.06.2010 var hög. Försäljningen av ädelmetaller och raffineringstjänster har varit fortsatt hög främst tack vare ett högt guldpris och ökad medvetenhet om guldets värde.

Försäljningen av dentalguld i Tyskland har varit fortsatt stabil. Försäljningen i Sverige har minskat I förhållande till samma period föregående år, men är på samma nivå som under årets första kvartal. Omsättningen i Kina har minskat jämfört med samma period föregående år men är i linje med årets första kvartal. Kostnaderna i Kina har minskat I samband med avvecklingen av det kinesiska dotterbolag i December 2009 och verksamheten är fortsatt lönsam.

Verksamheten är fortsatt lönsam.


Efter periodens utgång

Efter periodens utgång har försäljningen av raffineringstjänster varit fortsatt hög.
Försäljningen i Tyskland och Sverige har varit stabil. Stora fluktuationer i guldpriset och valutorna påverkar dock kunderna och bolaget måste löpande anpassa sig efter rådande läge på marknaden. Sommarmånaderna är dock historiskt mindre aktiva än årssnittet pga semestrar.


Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2010 – 30.09.2010 ska vara den 24 november 2010.

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Antalet utestående aktier: 145 420 875 st.

För att se hela rapporten se under Investor Relations/ Finansiella rapporter.

 

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.