AU Holding: Pressmeddelande den 24 november 2010


Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2010 – 30.09.2010


- Omsättningen för perioden uppgick till 227 Mkr (128,5) vilket motsvarar en
ökning med 77 %.

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 782 tkr (1 517), en ökning med ca 17 %.


Årets nio första månader

Omsättningen under perioden 01.01.2010 – 30.09.2010 var fortsatt hög. Försäljningen av ädelmetaller och raffineringstjänster har haft fortsatt tillväxt främst tack vare ett högt guldpris och ökad medvetenhet om guldets värde. Försäljningen av dentala legeringar har varit låg under perioden vilket är vanligt under tredje kvartalet.


Efter periodens utgång

Efter periodens utgång har försäljningen av raffineringstjänster varit fortsatt hög. Guldpriset har fortsatt att stiga och fortsatt turbulens på finansmarknaderna samt oro för vissa EU-länders ekonomi tyder på att guldpriset inte kommer att minska avsevärt inom en snar framtid. Efter periodens utgång har en viss ökning av omsättningen skett.


Övriga upplysningar

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2010 och kvartalsrapporten för perioden 01.09.2010 – 31.12.2010 ska vara den 28 februari 2011.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Antalet utestående aktier: 145 420 875 st.

 

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.