AU Holding: Pressmeddelande den 31 maj 2011

 

Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2011 – 31.03.2011


- Omsättningen för perioden uppgick till 147 Mkr (75,9) vilket motsvarar en
ökning med 94 %.


- Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 126 tkr (610), en ökning med ca 85 %.


Årets första kvartal


Omsättningen under perioden 01.01.2011 – 31.03.2011 var fortsatt hög och ökade med 94 % i jämförelse med samma period föregående år. Försäljningen av ädelmetaller och raffineringstjänster har haft fortsatt tillväxt främst tack vare ett fortsatt högt guldpris och ökad medvetenhet om guldets värde. Försäljningen av dentala legeringar har däremot varit låg under perioden och fortsatt att minska. Även försäljningen till Kina har fortsatt minska i och med ett skifte från ädelmetaller till nya billigare produkter. Koncernens resultat har stigit till 1 126 tkr vilket motsvarar en ökning med 85 % i förhållande till samma period föregående år. Ökningen av resultatet kommer av ökade volymer inom raffineringstjänster.

 

Efter periodens utgång


Efter periodens utgång har försäljningen av raffineringstjänster varit fortsatt hög. Inga väsentliga händelser har inträffat.

 

Övriga upplysningar


Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för perioden 01.01.2011 – 30.06.2011 ska vara den 31 augusti 2011.


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Antalet utestående aktier: 145 420 875 st.

 

AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.