Pressmeddelande den 31 augusti 2011
 

AU Holding: Pressmeddelande den 31 augusti 2011
 
Kvartalsrapport för perioden 01.01.2011 – 30.06.2011
 
- Omsättningen för perioden uppgick till 302,2 Mkr (144,9) vilket motsvarar en ökning med ca 108 %.
 
- Koncernens rörelseresultat uppgick till 2 484 tkr (1 415), en ökning med ca 75 %.
 
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 562tkr (724), en ökning med ca 250 %.
 

Årets första sex månader

Omsättningen under perioden 01.01.2011 – 30.06.2011 var fortsatt hög och ökade med drygt 100 % i jämförelse med samma period föregående år. Försäljningen av ädelmetaller och raffineringstjänster har haft fortsatt tillväxt främst tack vare ett fortsatt högt guldpris och ökad medvetenhet om guldets värde. Koncernens resultat efter finansiella poster (innan skatt) ökade till 2 562 tkr vilket motsvarar en ökning med ca 250 % i förhållande till samma period föregående år. AU Holding fortsätter att utveckla verksamheten och befästa sin position på raffineringsmarknaden.
 
 
 
Efter periodens utgång

Oroligheter på finansmarknaderna har lett till extraordinära fluktuationer i guldpriset under sommaren 2011. AU Holding jobbar kontinuerligt med att minimera exponeringen mot metallpriser/valutor och strävar efter att vara neutral mot förändringar i guldpriset. Trots det kan stora fluktuationer kortsiktigt påverka bolagets resultat och risken för detta ökar med ökad volatilitet.
 
Guldprisets rekordnivåer har också lett till en extraordinärt hög omsättning inom raffineringstjänster under slutet av andra kvartalet och början av det tredje kvartalet.
 

Övriga upplysningar

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2011 – 30.09.2011 ska vara den 23 november 2011.
 
Antalet utestående aktier: 145 420 875 st.
 
 
AU Holding AB


AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.