AU Holding: Pressmeddelande den 23 november 2011

Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2011 – 30.09.2011

- Omsättningen för perioden uppgick till 566,3 Mkr (227) vilket motsvarar en
ökning med ca 150 %.

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 4 786 tkr (1 782), en ökning med ca 170
%.

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4 562 tkr.

Årets första nio månader
Omsättningen under perioden 01.01.2011 – 30.09.2011 var fortsatt hög och ökade
med drygt 150 % i jämförelse med samma period föregående år.
Förädlingsverksamheten är fortsatt stark och har god utveckling. Koncernens
resultat efter finansiella poster (innan skatt) uppgick till 4 562 tkr. Jämförande
siffror för samma period förra året har ej publicerats. Ökad volatilitet har lett till att
finansiella kostnader och intäkter ökat i volym, och därför har AU Holding i
samråd med Aktietorget valt att publicera koncernens resultat efter finansiella
poster. AU Holding fortsätter att utveckla verksamheten och befästa sin position på
förädlingsmarknaden.

Efter periodens utgång
Fortsatta oroligheter på finansmarknaderna har lett till stora fluktuationer i
guldpriset. AU Holding jobbar kontinuerligt med att minimera exponeringen mot
metallpriser och valutor och strävar efter att vara neutral mot förändringar i
guldpriset. Trots det kan stora fluktuationer kortsiktigt påverka bolagets resultat
och risken för detta ökar med ökad volatilitet.

Övriga upplysningar
Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av bokslutskommunikén för
2011 ska vara den 20 februari 2012.
Antalet utestående aktier: 145 420 875 st.

AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en
koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom
guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord
innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Denna redogörelse är inte granskad av revisor.