AU Holding: Pressmeddelande den 17 februari 2012

Senareläggning av bokslutskommuniké

Styrelsen har beslutat att senarelägga
bokslutskommunikén
grund av tidsbrist.

AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU
Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag
som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn.
Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord
innehållande guldpartiklar till f