Au Holding: Bokslutskommuniké 2011


Pressmeddelandet innehåller också delårsrapporten för perioden 01.07.2011 - 31.12.2011. Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 31 maj 2012 då redogörelsen för första kvartalet 2012 kommer att presenteras.

Bokslutskommuniké för perioden 01.01.2011 - 31.12.2011

- Omsättningen uppgick till 865,5 MSEK (376,9), en ökning med 130 %.

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 6 289 kkr (3 171), en ökning med 100 %.

- Soliditeten är god och uppgick vid periodens slut till 38 % (49).

Fjärde kvartalet 2011
Omsättningen under perioden var hög och marginalerna var stabila. Guldpriset var fortsatt högt. Under perioden har dock risken för stöld relaterad till hantering av ädelmetaller nått en hög nivå vilket påverkat bolagets hantering.

2011
Omsättningen under 2011 har varit hög och ökade med 130 % jämfört med 2010. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden varit hög. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är positivt. Koncernens soliditet är god, 38 % (49). Rörelseresultatet uppgick till 7 323 kkr (3 334) och resultat efter finansiella poster uppgick till 6 289 kkr (3 171). Kassaflödesanalysen påvisar ett negativt kassaflöde, detta är dock missvisande då bolagets lager stor stor del kan likställas med likvida medel.
Under 2011 har marknaden för dental legeringar varit fortsatt svag på grund av det höga guldpriset.
Stora fluktuationer i guldpriset samt större volymer har lett till en ökad variation i bolagets marginaler. På kort sikt kan detta ha relativt stor påverkan. Bolaget strävar dock kontinuerligt att minimera exponeringen mot valutor och metallpriser.
Bolaget bedömer de volymer som nu hanteras som extraordinära. Den dramatiska omsättningsökningen (130 %) är starkt korrelerad till guldpriset, och en betydande del av omsättningen kommer ifrån ett fåtal kunder.
Mot slutet av 2011 har dessutom säkerhetsrisken i branschen ökat markant vilket påverkat bolagets marginaler. Nya hårdare krav från leverantörer och samarbetspartners (bl.a. försäkringsbolag och speditionsbolag) har lett till en stor omorganisering av bolagets hantering och en minskning av bolagets marginaler. Detta har inte påverkat marginalerna under 2011 men kommer att påverka bolaget under 2012.

Efter periodens utgång:
Under 2012 har omsättningen varit fortsatt hög. Det försämrade säkerhetsläget och de nya kraven från olika samarbetspartners har lett till en betydande omstrukturering som påbörjades i slutet av 2011. Bl.a. har bolaget minimerat sin lagerhållning för att minska exponeringen mot rån. Hanteringen är nu betydligt mer omfattande och krävande vilket lett till högre kostnader och minskade marginaler. Investeringar i samband med detta samt minskningen i marginaler väntas ha en betydande påverkan på resultatet för första kvartalet 2012.

Siffermaterialet har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.

Årsredovisningen beräknas bli färdigställd i maj månad varefter den kommer att vara tillgänglig via bolagets hemsida och via Aktietorgets hemsida.
Ordinarie årsstämma beräknas hållas i juni månad. Styrelsens förslag till vinstdisposition kommer att vara att balanserade vinstmedel överföres i ny räkning.

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.