Au Holding: Flaggningsmeddelande den 09 Mars 2012

Se flaggningen från Au Holding

David Asplund innehav per den 30 december 2011 uppgick till 10,43 % av aktierna och rösterna i AU Holding AB (publ.) och hade därmed överskridit innehavsgränsen om 10 %. Per 02 Mars 2012 var David Asplunds innehav 10,30 % av aktierna och rösterna i bolaget.


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.