AU Holding: Pressmeddelande den 31 maj 2012

Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2012 – 31.03.2012

- Omsättningen för perioden uppgick till 368 Mkr (147) vilket motsvarar en
ökning med 150 %.

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 705 tkr (1 126), en ökning med ca 51 %.

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3226 tkr.


Årets första kvartal
Omsättningen under perioden 01.01.2012 – 31.03.2012 var fortsatt hög och ökade med 150 % i jämförelse med samma period föregående år. Försäljningen av dentala legeringar har varit låg under perioden men på stabila nivåer. Koncernens resultat har stigit till 1 705 tkr vilket motsvarar en ökning med 51 % i förhållande till samma period föregående år. Bolagets marginaler har minskat under perioden, främst på grund av ökad konkurrens. Dessutom har nya krav från leverantörer och sammarbetspartners i samband med den ökade säkerhetsrisken i guldbranschen påverkat bolagets marginaler väsentligt.
Koncernens resultat efter finansiella poster är ovanligt högt till följd av stora och gynnsamma fluktuationer i valutor och metallpriser. I samband med stora hanterade volymer och stor omsättning sker också stora fluktuationer i bolagets finansiella poster.

Efter periodens utgång
Efter periodens utgång har omsättningen minskat väsentligt. Ökad konkurrens och nytt kostandsläge för bolaget har gjort det omöjligt att bibehålla lönsamheten i vissa transaktioner, vilket lett till att bolaget tappat kunder. Den aktuella nivån bedöms dock som stabil med bibehållen lönsamhet, om än på lägre nivåer än tidigare.
Övriga upplysningar
Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för perioden 01.01.2012 – 30.06.2012 ska vara den 31 augusti 2012.

Denna redogörelse har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Antalet utestående aktier: 145 420 875 st.

 

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.