Au Holding: Resultat av årsstämma 2012


Stämman beslutade att resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen kunde fastställas. Stämman beslutade också att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Stämman beslutade att vinsten skulle balanseras i ny räkning.

Styrelsen:
Styrelsen ska bestå utav Danuta Stenberg som styrelseordförande, samt utav Darius Stenberg och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter.

Emission:
Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 14.500.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 43.500.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.