Au Holding: Delårsrapport för perioden 01.01.2012 - 30.06.2012


- Omsättningen för perioden uppgick till 505 Mkr (302) vilket motsvarar en ökning med 67 %. Dock innefattar perioden ett svagare andra kvartal med en omsättning på 137 MSEK (155,2).

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 2 798 tkr (2 484), en ökning med ca 13 %.

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3 092 tkr (2 562), en ökning med 20 %.

--

För att se rapporten klicka på länken nedan

Se Rapport

--

Perioden 01.01-2012 - 30.06.2012

Omsättningen under perioden 01.01.2012 - 30.06.2012 har varit hög och ökade med 67 % i jämförelse med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat har stigit till 2 798 tkr vilket motsvarar en ökning med ca 13 % i förhållande till samma period föregående år.

Under årets andra kvartal har dock omsättningen minskat väsentligt i förhållande till första kvartalet (Kvartal 1: 368 MSEK, kvartal 2: 137 MSEK). Detta beror på en allmän minskning av marknaden som troligtvis är en följd av en överetablering av en stor mängd aktörer inom gulduppköpsbranschen, dålig publicitet i media samt att ett högt guldpris inte längre än en nyhet.
Bolagets marginaler har varit fortsatt låga under perioden till följd av ökad konkurrens och nya krav från leverantörer och sammarbetspartners i samband med den ökade säkerhetsrisken.

Koncernens resultat efter finansiella poster har påverkats positivt under perioden. I samband med stora hanterade volymer och stor omsättning sker också stora fluktuationer i bolagets finansiella poster.


Efter periodens utgång

Efter periodens utgång har de hanterade volymerna minskat väsentligt. Ökad konkurrens, nytt kostandsläge för bolaget och en vikande marknad har påverkat omsättning och resultat negativt.

 

Övriga upplysningar

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för perioden 01.01.2012 - 30.09.2012 ska vara den 29 november 2012.

Denna redogörelse har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Antalet utestående aktier: 145 420 875 st.

 

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.