AU Holding: Pressmeddelande den 29 november 2012


Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2012 – 30.09.2012


- Omsättningen för perioden uppgick till 592 Mkr (566,3) vilket motsvarar en
ökning med ca 5 %.

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 688 tkr (4 786), en minskning med ca 65 %.

- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 310 tkr (4 562).


Årets första nio månader

Omsättningen under perioden 01.01.2012 – 30.09.2012 var god och ökade med ca 5 % i jämförelse med samma period föregående år. Dock har omsättningen minskat under tredje kvartalet (Omsättning kvartal 3 2011: 264,1 MSEK, kvartal 2 2012: 137 MSEK, kvartal 3 2012: 87 MSEK). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 310 tkr vilket motsvarar en minskning med ca 50 % i förhållande till samma period föregående år.

Detta beror på en allmän minskning av marknaden som troligtvis är en följd av en överetablering av en stor mängd aktörer inom gulduppköpsbranschen, dålig publicitet i media samt att ett högt guldpris inte längre än en nyhet.

Bolagets marginaler har varit fortsatt låga under perioden till följd av ökad konkurrens och nya krav från leverantörer och sammarbetspartners i samband med den ökade säkerhetsrisken.

Koncernens resultat efter finansiella poster är ovanligt högt till följd av gynnsamma fluktuationer i valutor och metallpriser. I samband med stora hanterade volymer och stor omsättning sker också stora fluktuationer i bolagets finansiella poster.


Efter periodens utgång

Efter periodens utgång har omsättningen varit i jämförbara nivåer med kvartal 3.


Övriga upplysningar

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av bokslutskommunikén 2012 ska vara den 27 februari 2013.

Denna redogörelse har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Antalet utestående aktier: 145 420 875 st.

 

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.