Styrelsen för AU Holding AB (publ.) har idag haft styrelsemöte där Linus Lindgren valt att avgå omgående från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för AU Holding AB (publ.) på egen begäran. Anledningen är ett nytt åtagande som kräver full hängivenhet.

Styrelsen ser en minskning i omsättning och rörelseresultat inför nästa år på grund av försämrade förutsättningar i branschen. Branschens karaktär innebär att det i dagsläget är en betydande negativ faktor att bolagets aktie är upptagen till handel på en marknadsplats i och med den transparens som krävs. Vidare ser man i nuläget att kostnadsbesparingen i samband med avlistning är av vikt.

Med ovanstående anledning och på grund av förändringar i branschen har styrelsen och huvudägarna föreslagit att AU Holding AB (publ.) ska avlistas från Aktietorget. Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma som avses hållas i januari månad 2013. Efter avlistning kommer information om bolaget att publiceras på bolagets hemsida.


AU Holding AB (publ.)är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding (publ.) ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.