Kallelse till årsstämma 2013

Aktieägarna i AU Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2013, kl 09:00 på Textilgatan 43, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21 juni 2013. kl 14:00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 juni 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg, VD, Tel: 08 6426305, darius.stenberg@auholding.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut angående:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter som ska väljas på stämman.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.

12. Beslut om att ändra bolagsordningen.

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 10: Huvudägarna föreslår att styrelseledamöterna, styrelseordförande samt revisor skall erhålla arvode enligt fastställd räkning.


P. 11: Huvudägarna föreslår omval av Darius Stenberg och Dominik Balejko som ordinarie ledamöter och omval av Danuta Stenberg som styrelseordförande. Som revisor föreslås Patrik Olofson på Ernst & Young i Stockholm.

P. 12: Styrelsen föreslår att ändra kallelsesättet i bolagsordningen till,
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall reife frauen 69 ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri eller Dagens Nyheter.