Au Holding: Resultat av årsstämma 2013

Stämman beslutade att resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen kunde fastställas. Stämman beslutade också att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Stämman beslutade att vinsten skulle balanseras i ny räkning.

Beslutades att styrelsen ska bestå utav Danuta Stenberg som styrelseordförande, samt utav Darius Stenberg och Dominik Balejko som ordinarie ledamöter. Till revisor valdes Ernst & Young med huvudansvarig revisor Patrik Olofson.

Ändring i bolagsordningen beslutades av stämman. Ändringen gällande kallelseförfarandet antogs enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri eller Dagens Nyheter.

Inga övriga frågor noterades på stämman.