Au Holding: Kallelse till extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.)

 

Aktieägarna i AU Holding AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma

fredagen den 8 november 2013, kl 09:00 på Textilgatan 43, Stockholm.


Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 01 november 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 01 november 2013. kl 17:00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 01 november 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg, VD, Tel: 08 6426305, darius.stenberg@auholding.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av Revisor

8. Övriga frågor

9. Stämmans avslutande

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 7: Styrelsen föreslår Magnus Lagerberg på PWC i Stockholm.


AU Holding AB (publ.)är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding

(publ.) ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder

tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess

former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.