Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2014
Aktieägarna i AU Holding AB (publ.) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 2 juli 2014, kl 09:00 på Textilgatan 43, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 juni 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 juni 2014. kl 14:00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08-642 63 05. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 juni 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg, VD, Tel: 08-642 63 05, darius.stenberg@auholding.se
Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman


3.    Upprättande och godkännande av röstlängd


4.    Godkännande av dagordningen


5.    Val av en eller två justeringsmän


6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad


7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.


8.    Beslut angående:


a.    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,


b.    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen


c.    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören


9.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter som ska väljas på stämman.


10.    Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna


11.    Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.


12.    Övriga frågor


13.    Stämmans avslutande
Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 10: Huvudägarna föreslår att styrelseledamöterna, styrelseordförande samt revisor skall erhålla arvode enligt fastställd räkning.

P. 11: Huvudägarna föreslår omval av Darius Stenberg och Dominik Balejko som ordinarie ledamöter och omval av Danuta Stenberg som styrelseordförande.