Kallelse till årsstämma 2016


Aktieägarna i AU Holding AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016, kl 11:00 på Textilgatan 43, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i Årsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 juni 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 23 juni 2016 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm eller per email på adress info@alldental.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 23 juni 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg, VD, darius.stenberg@auholding.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande


2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Godkännande av dagordningen5. Val av en eller två justeringsmän6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut angående:


a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,


b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen


c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter som ska väljas på stämman.10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna11. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.12. Övriga frågor13. Stämmans avslutande

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.


P. 10: Huvudägarna föreslår att styrelseledamöterna, styrelseordförande samt revisor skall erhålla arvode enligt fastställd räkning.


P. 11: Huvudägarna föreslår omval av Darius Stenberg och Dominik Balejko som ordinarie ledamöter och omval av Danuta Stenberg som styrelseordförande.

AU Holding AB (publ.)är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding (publ.) ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.